Islamic Republic of Iran

اول ماه مارس روز تبعیض-صفر؛ به این جریان بپیوندید

Photo: UNODCامسال برای اولین بار، روز اول ماه مارس زمانی خواهد بود برای به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و تأیید این موضوع که هر فرد در جامعه به حساب می‌آید. کسی نباید در پاسخ به اچ‌آی‌وی نادیده گرفته شود.

برنامه‌ مشترک ملل متحد در برابر ایدز (UNAIDS)، کمپین تبعیض-صفر را در روز جهانی ایدز در ماه دسامبر سال 2013 راه اندازی کرد، و با فرارسیدن روز 1 مارس 2014 حرکت این کمپین شتابی دوباره گرفت. برنامه مشترک ملل متحد در برابر ایدز (UNAIDS)، شکل پروانه را به عنوان سمبل خود انتخاب کرد. فراخوان برای تغییر به منظور به صفر رساندن تبعیض، آن‌گونه که به طور معمول ساده فرض می‌شود، مسئولیتی ساده نیست، بلکه پایان دادن به تبعیض مانند یک بازی است که عوامل مختلف آن در سفر به سوی پایان دادن ایدز تا سال 2030 تغییر خواهد داد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مدت زیادی است که به توجه بیشتر به معضل اچ‌آی‌وی در جمعیت هدف و به طور خاص دعوت به توجه بیشتر به انگ و تبعیضی که این جمعیت روزانه با آن مواجه می‌شود، دعوت کرده است. مردمی که مواد مخدر مصرف می‌کنند و مردمی که در زندان هستند با انگ و تبعیض در شکل‌های مختلفی رو‌به‌رو می‌شوند؛ از رد شدن درخواست‌شان برای دسترسی به خدمات ابتدایی مربوط به سلامت گرفته تا سوء‌استفاده‌های بدنی و روحی. انگ و تبعیضی که ایشان با آن رو‌به‌رو هستند معمولاً در واقع همان طریقی است که اجتماع به ایشان نگاه می‌کند و برای ایشان ارزش قائل است؛ این انگ و تبعیض از سوی افراد همسان آن‌ها، اعضای خانواده، همسایگان و افرادی است که خدمات بهداشتی ارائه می‌کنند.

به گفته‌ی یوری فدوتوف، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، "حذف تبعیض تنها قدمی است که می‌تواند دنیا را برای نیل به هدف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2011 برای کاهش 50 درصدی انتقال اچ‌آی‌وی تا سال 2015 بین افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند، قادر سازد. آن قدم را بردارید، به تبعیض-صفر بله بگویید، انجام دهید، تغییر کنید و بیایید به این هدف برسیم".

تبعیض معمولاً آسیب‌رسان است تا آن‌جا که تفاوت‌های بزرگی در دسترسی به خدمات پیشگیری، درمان، مراقبت و حمایت بین این گروه‌‌ و بقیه افراد وجود دارد. همچنین این موضوع می‌تواند بر نحوه‌ی تخصیص منابع به برنامه‌های پیشگیری و درمان اچ‌آی‌وی، راهی که برنامه‌ها و سیاست‌ها توسعه داده می‌شوند و سلامت عمومی افرادی که مواد مخدر استفاده می‌کنند و مردمی که در زندان هستند، تاثیر بگذارد.

پاسخ به اچ‌آی‌وی از طریق اجرای مداخله‌های مبتنی بر شواهد برای افرادی که مواد مخدر مصرف می‌کنند و افرادی که در زندان هستند، همه‌ی افراد را ملزم به برخورد مستقیم با تبعیض می‌نماید. تبعیض یک تخطی در حقوق بشر محسوب می‌شود. این تخطی غیرقانونی، غیراخلاقی و فاقد ارزش‌های انسانی می‌باشد. به منظور چیره شدن بر تبعیض و چالش‌های مربوط به آن نیاز به راهبری در سطح فردی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد.