Islamic Republic of Iran


ياري به مصرف كنندگان مواد مخدر نوجوان

"اولين باري كه از محرك هاي نوع آمفتامين در مهماني ها استفاده كردم، براي تسكين غم و غصه ام بود. مثل جغدي شده بودم كه شب ها براي دست يافتن به مواد از آشيانهَ خود بيرون مي رفتم و از ترس اين كه مبادا اعضاي خانواده ام من را ببينند، قبل از سپيده دم به خانه برمي گشتم." فرزاد، 18 ساله، قبل از اين كه به مواد رو بياورد، نوجواني سالم و پر انرژي بود. "الآن مثل يك اسكلت شده ام، فقط پوست و استخوان."

مشكلات رواني، اجتماعي، ادراكي و بيولوژيكي در گذر از دوران نوجواني از جمله دلايل اصلي هستند كه نوجوانان را به سوي مصرف مواد مخدر و الكل سوق مي دهد. براي پرداختن به مشكل سوء مصرف مواد مخدر مسئولين ايراني برنامه هاي موفقي را در زمينهَ كاهش تقاضاي مواد مخدر ايجاد كردند كه تأكيد بسياري بر نقش سازمان هاي غير دولتي دارد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تحت برنامهَ كشوري خود براي همكاري فني در زمينهَ مواد مخدر و جرم در جمهوري اسلامي ايران (2014-2011) در اجراي برنامه هاي پيشگيري و درمان مصرف مواد مخدر به اين كشور كمك و از آن حمايت كرده است.

" روزي مادرم من را تقريباً بيهوش در اتاق پيدا كرد. هنوز هم ترس در چهره اش و لرزش صدايش را به خاطر دارم. من از حال رفته بودم و وقتي بيدار شدم خود را در مكاني يافتم كه پر از افراد دلسوز و مهربان بود كه به من خوش آمد مي گفتند. از آن زمان من از حمايت و درمان مركز سكونت كوتاه مدت "تولد دوباره" در ورديج بهره مي برم."

والدين مصرف كنندگان نوجوان مواد مخدر غالباً دربارهَ برنامه ها و امكانات درمان قابل دسترس اطلاعات كافي ندارند. پي بردن به مشكل اعتياد به مواد مخدر يك نوجوان مي تواند منجر به ترس و نگراني فزاينده اي براي والدين شود. در اين مرحله، تجـربه به ما مي گويد كه والـدين معمولاً به دنبـال روش هاي درمـان صحيـح، از لحـاظ هـزينه و مـدت، هستند. در نهايت خانواده هائي كه با مشكل سوءمصرف مواد در نوجوانان رو به رو مي شوند غالباً احساس شرم مي كنند و با انگ اجتماعي رو به رو مي شوند.

خط مشي ها و استراتژي هاي ملي اهميت به سزائي براي آموزش و تقويت خانواده ها قائل است. در سال هاي اخير برنامه هاي آموزش مهارت هاي زندگي و مواد مخدر در ايران بوجود آمد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد آموزش هائي را پيرامون برنامه هاي تربيت فرزند و فراهم آوردن بسته هاي آموزشي/مداخله اي در زمينهَ برنامهَ تقويت خانواده با تمركز بر خانواده هاي در معرض خطر فراهم آورده است.

علاوه بر اين، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ميز گردي را در زمينهَ "شناسائي نيازهاي درمان سوءمصرف مواد مخدر و نوجوانان" در تاريخ 24 شهريور 1390 برگزار كرد. شماري از روانشناسان، روانپزشكان، مشاوران و كارشناسان درمان مواد مخدر متخصص در زمينهَ مشكلات كودك و نوجوانان گرد هم آمدند تا در زمينهَ وضعيت كلي سوءمصرف كنندگان نوجوان مواد مخدر به تبادل اطلاعات بپردازند و نيازهاي مشخص مربوط به درمان مبتني بر شواهد مواد مخدر را ارزيابي كنند. پيرو اين ميزگرد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تاريخ 28-24 مهر ماه 1390 كارگاه آموزشي 5 روزه اي را براي آموزشگران در زمينهَ "درمان مبتني بر شواهد سوء مصرف مواد مخدر براي نوجوانان" برگزار كرد. هدف از اين كارگاه آموزشي افزايش سطح دانش، اعتماد، و مهارت هاي روانشناسان، روانپزشكان و كارشناسان در سطح كشور دربارهَ درمان مبتني بر شواهد براي نوجوانان بود. در نتيجه، شركت كنندگان آموزش ديده متعهد شدند تا با مساعدت و حمايت دانشگاه علوم پزشكي كارگاه هاي مشابهي را برگزار كنند تا بتوانند ظرفيت درمان مواد مخدر و بازپروري نوجوانان را در سطح ملي تقويت كنند.

"من ديگر از خودم متنفر نيستم. من هر روز بهتر مي شوم و مطمئن هستم كه آينده اي درخشان را پيش رو دارم. من به زودي عاري از مواد مخدر مي شوم و به دانشگاه مي روم و از همه مهمتر خانواده ام ديگر براي من شرمنده نيستند."