Islamic Republic of Iran


برنامه سازمان ملل در کمک به حمایت از اموال با ارزش فرهنگی در ایران

قاچاق اموال فرهنگی از عمده ترین منابع درآمد گروههای جرایم سازمان یافته است که همچنین به منبع مهم پولشویی عواید حاصله از جرم نیز تبدیل شده است و از همین سو مشکلی است که تمام کشورها گریبانگیر آن هستند. شواهد نشانگر ارتباط تنگاتنگ جرایم سازمان یافته فراملی است که شبکه های آن از مسیر و روش کار یکسان برای انتقال اموال فرهنگی همانند انتقال مواد مخدر، سلاح گرم و دیگر اقلام استفاده می نمایند. قاچاق اموال فرهنگی نه تنها جرایم سازمان یافته را تقویت می نماید، بلکه توانایی ایجاد درکی درست از تاریخ جمعی را نابود کرده و به هویت فرهنگی کشورهای مبدأ لطمه بسیار وارد می سازد.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدنهای جهان، به واسطه تاریخ کهن خود و نیز دارا بودن اماکن فرهنگی متعدد و موقعیت جغرافیایی، همواره در معرض غارت، تجارت غیرقانونی و قاچاق اموال فرهنگی، هنری و عتیقه بوده است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جهت به کارگیری پتانسیل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی برای مقابله با جرایم در حیطه اموال فرهنگی و قدرتمند سازی کشورها برای مقابله با چنین جرایم جهت حفاظت از میراث فرهنگی مشترک فعالیت می نماید. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد طرحی مبتکرانه را برای حمایت از جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از میراث فرهنگی این کشور و مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی آغاز نموده است. این ابتکار زمینه های قانونگذاری، ظرفیت سازی و ترويج را پوشش داده و از رویکردی چند بعدی براي كمك به دولت و توانمندسازی آن در تلاش های مربوط به حفاظت از اموال فرهنگی ارزشمند پيروي مي كند. آنتونینو دلئو، نماینده مقیم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ایران اظهار داشت "این یک برنامه بسیار امیدوار کننده است که در حال حاضر توجه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد را نیز جلب کرده است." دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از طریق این برنامه ارائه شیوه های مفید به مقامات ملی در حفاظت از اموال فرهنگی را تسهیل نموده ، و زمینه های تقویت همکاریهای بین المللی در حیطه اموال فرهنگی را فراهم می آورد. این برنامه به افزایش ظرفیت در سه حوزه متمایز ولی مرتبط قانونگذاری، حفاظت و بازیابی اموال و ترویج می پردازد.

در ماه نوامبر سال 2012، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سفری مطالعاتی به رم جهت دیدار از واحد تخصصی (پلیس) کارابیناری ایتالیا (TCP) برای مقامات ذیربط ملی ترتیب داد. واحد تخصصی (پلیس) کارابیناری ایتالیا (TCP) در طول زمان به تجربيات موفقیت آمیزي در مبارزه با جرایم ملی و بین المللی در رابطه با قاچاق اموال فرهنگی دست يافته است. تعدادی از مقامات عالیرتبه از جمله آقای امید غنمی، مدیر کل بخش حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری جمهوری اسلامی ایران و آقای ابراهیم نقدی، مدیر کل امور حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران از اعضای هیئت دیدار کننده بودند.

در طول این سفر مطالعاتی، افسران کارابیناری ،به تفصیل، ساختار آن سازمان و وظایف شان را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. آنها روند هماهنگی داخلی میان تمام نهادهای مرتبط با آن سازمان را به عنوان یک عامل مهم در موفقیت واحد خود در حفاظت از میراث فرهنگی ایتالیا ذکر کردند. همچنین، آنها بر روی اهمیت زیرساخت های قانونی و نظارتی در ارائه کانال برای بهبود و حفاظت از اموال فرهنگی تاکید کردند. کارشناسان به بحث در رابطه با پایگاه داده و روش های مورد استفاده در تحقیق و بازیابی اشیاء مسروقه و قاچاق و نیز، روشهای پیشگیرانه بکار گرفته شده در کشور خود برای حفاظت از اموال با ارزش فرهنگی پرداختند.

هیئت اعزامی از ایران از کیفیت مطالب ارائه شده توسط افسران ایتالیایی ابراز خرسندی نموده و اظهار داشتند که این سفر مطالعاتی از نقطه نظر آشنا ساختن مقامات با شیوه های مفید و نیز تسهیل همکاری های بیشتر بین المللی و بین سازمانی موفق بوده است. این هیئت به همراهی نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، آقای آنتونینو دلئو، به رم سفر کرد. این دوره آموزشی، فرصتی را برای مقامات دولتی جهت شناسایی زمینه هائي فراهم ساخت كه کمکهای فنی بیشتر توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می تواند در آینده بسیار مفید باشد. شرکت کنندگان و کارشناسان ، ضمن تقدیر از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ایران به خاطر تلاش های مستمرش در فعاليت هاي توانمندسازي در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و پولشویی در حیطه میراث فرهنگی، علاقه شديد خود را نسبت به گسترش همکاری های بین المللی در این زمينه ابراز كردند.