Islamic Republic of Iran

 

 

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به حمایت خود برای حفاظت از اموال فرهنگی ادامه می دهد.

15 سپتامبر 2013 - قاچاق اموال فرهنگی به عنوان زیرشاخه ای از جرائم سازمان یافته،  موجب نگرانی فزاینده ای در سالهای اخیر شده است. این کار به عنوان کسب و کاری پرسود، منبع اصلی درآمد غیر قانونی برای گروههای مجرمانه سازمان یافته و نیز منبع مهمی برای پولشویی عواید حاصله از جرم می باشد. بطور کلی ،پیامدهای ناشی از جرم قاچاق اموال فرهنگی برای هویت ملی و میراث فرهنگی ملل و میراث فرهنگی جهان در مقیاس بزرگتر بسیار مهم است و واکنش جدی و قدرتمند عدالت کیفری بین المللی را متناسب با افزایش شیوع قاچاق اموال فرهنگی می طلبد.

 علی رغم تلاش های اعمال شده توسط مقامات ملی برای مقابله با این پدیده، جمهوری اسلامی ایران بخاطر تمدن کهن و فرهنگ غنی خود همواره در معرض خطر سرقت و قاچاق اموال فرهنگی، آثار هنری و عتیقه است. این امر نقش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل را -که طرحی نوآورانه برای حمایت از جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی و حفاظت از میراث فرهنگی خود را راه اندازی کرده است- پر رنگتر می نماید. این طرح ،در سال 2011 ، به منظور ارتقاء ظرفیت های ملی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی، هنری و عتیقه جات، از طریق ارائه کمک های فنی حقوقی بر اساس اسناد بین المللی و استانداردهای سازمان ملل متحد، به ویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (UNTOC)، افزایش آگاهی و حمایت و تقویت همکاری های بین المللی در حفاظت از اموال فرهنگی و بازگردانیدن این اموال آغاز شده است.

 در چارچوب این طرح، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران اقدام به برگزاری کارگاهی تحت عنوان "ثبت و بازگردانیدن اموال فرهنگی" در تهران در تاریخ 8 و 9 ژوئیه 2013 نمود. این کارگاه آموزشی دو روزه حول چند مقوله با محوریت موضوع  توانمندسازی همتایان اصلی درگیر در مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی در ایران از طریق ارتقاء ظرفیت سازی و سطح دانش درمورد جنبه های کیفری تجارت اشیاء فرهنگی برگزار شد.

 همچنین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران نشستی را با سازمان های ملی از جمله اینترپل تهران، قوه قضاییه، وزارت کشور، سازمان گمرک، واحد اطلاعات مالی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار کرد. این نشست زمینه ای برای همتایان ملی فراهم آورد که به بررسی و بحث در مورد راهکار و مقررات حقوقی و نهادی برای ثبت و بازگردانیدن اموال فرهنگی بپردازند و از اطلاعات و تجربیات ارائه شده توسط دو کارشناس برجسته بین المللی از کشورهای ایتالیا و ترکیه در زمینه ثبت و بازپسگیری  اموال فرهنگی و حفاظت از میراث فرهنگی بهره مند شوند.

 طیفی از موضوعات از جمله بررسی وضعیت حقوقی و راهکارهای ثبت اموال فرهنگی منقول  تاریخی در ایران در کارگاه به بحث گذارده شد. تکمیل کننده این موضوعات، معرفی شبکه جامع رهگیری اموال تاریخی کشور تحت عنوان "جام" به منظور ثبت اموال فرهنگی بود. کارشناسان خارجی همچنین حضار را از مقررات مربوط و راهکارهای نهادی برای ثبت اموال فرهنگی در کشور ایتالیا و ترکیه آگاه ساختند.

 این نشست همچنین این فرصت را برای شرکت کنندگان فراهم آورد تا از تجربیات و آموخته های بین المللی از طریق مطالعات موردی در مورد بازگردانیدن اشیاء فرهنگی توسط مقامات ایرانی، ایتالیایی و ترکیه ای مطلع شوند. امکان بسط روابط میان ایران و جامعه بین المللی و نهادهای مرتبط نیز مورد بررسی قرار گرفت.