Islamic Republic of Iran


مقامات جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایـران اقـدام بـه راه انــدازی یـک سـری بـرنـامه های مـقدماتی در زمـینه حـمایت از شهود و قـربانیان جرم نمودند.

تهران، 31 خرداد و 1 تیر ـ دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اینترپل، اولین کارگاه تخصصی در خصوص حمایت از شهود و قربانیان جرم را در تهران و بصورت مشترک برگزار نمودند. در این اجلاس، کارشناسانی از کشورهای نروژ، ایتالیا، آفریقای جنوبی، مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری، بالغ بر صد نفر از فرماندهان و افسران پلیس از استانها و مراکز فرماندهی شرکت نمودند.

این اجلاس دو روزه، به منظور تبادل نظر در خصوص اجرائی کردن کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و برنامه حمایت از شهود و قربانیان جرم برنامه ریزی و برگزار گردید. در طی این مدت، ساختارهای حقوقی از پیش تعیین شده در چارچوب قانونی کشور و هم راستا با مفاد دوکنوانسیون و برنامهء فوق مشخص و مقامات ایرانی فرصت انتقال اطلاعات و تجربیات خود، به کارشناسان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را داشتند.

مراسم افتتاحیه با حضور فرماندهء نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سردار اسماعیل احمدی مقدم ومعاون دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ج.ا.ایران، آقای کاوه مرادی، برگزار گردید. در این مراسم، سربازرس پلیس دایره بازرسی و تحقیقات جرائم کیفری ملی نروژ، رئیس سرویس حمایت از شهود ایتالیا و نماینده ای از دفتر دادستان کل ضد مافیای ایتالیا نیز، حضور داشتند. سردار احمدی مقدم، تمایل نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران را در خصوص همکاری های منطقه ای و بین المللی و به منظور مبارزه موثرتر با جرائم سازمان یافته فراملی ابراز داشتند. ایشان به فعالیت های موثر با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ج.ا.ایران اشاره نمودند و تمایل خود را در خصوص گسترش سطح روابط و همکاری ها ابراز نمودند.

معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ج.ا.ایران، آقای کاوه مرادی، از تلاشهای مقامات ایرانی در خصوص تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و معرفی برنامه حمایت از شهود و قربانیان جرم هم راستا با استانداردهای بین المللی و سازمان ملل متحد، قدردانی نمود.

در طی مدت زمان کارگاه، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ج.ا.ایران و اینترپل، راهنمای حمایت از شهود و قربانیان جرم را که توسط آن دفتر به زبان فارسی تهیه و حاوی نمونه هائی جهت اجرائی کردن برنامه یاد شده در سطح کشور بود را، بین شرکت کنندگان پخش کردند. در پایان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ج.ا.ایران موافقت خود را بر تداوم ارائه کمکهای فنی و تخصصی، هم راستا با مفاد کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، استانداردهای بین المللی و بهترین نمونه های موجود، اعلام نمود. این کمکها، مشخصاً بر اجرائی نمودن برنامه حمایت از شهود و قربانیان جرم متمرکز خواهند بود و بنا بر این مهم، ایجاد کارگروه تخصصی با همکاری کارشناسان بین المللی مورد توافق واقع گردید.

این کارگاه، با فعالیتهای مشترکی که، در برنامه جدید کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و برای جمهوری اسلامی ایران (2014 ـ 2011) پیش بینی شده اند، ادامه می یابد. زیربرنامه 3 برنامه کشوری، بطور خاص به جرم، عدالت جزائی و ضدفساد می پردازد. این زیر برنامه، اجرائی کردن استانداردهای بین المللی را حمایت و همکاری های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی را تسهیل می نماید. برنامه کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران (2014 ـ 2011) توسط دولت هاي پادشاهی نروژ و دانمارک به لحاظ مالی پشتیبانی گردیده است.