Grants in Latvia

 

Adatu un šļirču programmas / Needle and syringe programmes

Ieslodzījuma vietās / Prison settings

Farmakoterapija / Pharmacological treatment of opioid dependence

 

Grantu saņēmēju atrašanās vietas / Grants' geographical distribution

.

Adatu un šļirču programmas / Needle and syringe programmes

 

Projects started in 2009

Projekta nosaukuma / Project title

Organizācija / Organization
"HIV/AIDS sekundārās profilakses programmas  izveidošana un mobilās brigādes darbības uzsākšana Daugavpilī"

"Development of HIV/AIDS secondary prevention programme and establishment of mobile unit in Daugavpils"

Daugavpils   pilsētas    domes Sociālo  lietu  pārvalde

Daugavpils municipal agency "Social Service"

"HIV un atkarību profilaktiskā kabineta izveide Saldus pilsētā"

 

"Development of HIV and Addiction Center in Saldus City"

Saldus pilsētas pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Saldus municipal agency "Social Service"

"AIDS konsultāciju kabineta (AKK) kapacitātes celšana un darbības paplašināšana"

 

"Capacity building for AIDS counselling service"

Valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra"

State agency "Publice health agency"

"Mērķtiecīgu HIV profilakses pakalpojumu nodrošināšana intravenozo narkotiku lietotājiem un komercseksā iesaistītajām personām Rīgas rajonos un tās apkārtnē"

"Implementation of targeted HIV prevention activities among commercial sex workers and improvement of current services' effectiveness"

Biedrība DIA+LOGS

 

 

NGO DIA+LOGS

"Motivācijas programma "Ceļš uz brīvību""

"Motivation program "Way to freedom""

Biedrība "Saules sala"

NGO "Saules sala"

Projects started in 2008

Projekta nosaukuma / Project title Organizācija / Organization

"HIV/AIDS profilakses pakalpojumu un atkarību konsultāciju punkta Talsos darba vides uzlabošana un profilakses pieejamības paaugstināšana"

"Improvement of work environment of HIV/AIDS prevention and addiction counseling service in Talsi and increasing availability of prevention"

Talsu       pilsētas         dome

 

Talsi City Municipality

"Veicināt HIV/AIDS mazināšanu intravenozo narkotiku lietotāju vidū Liepājas pilsētā"

"Promote decrease of spread of HIV/AIDS among injecting drug users in the City of Liepāja"

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests

Liepaja municipal agency "Social Service"

"Mērķtiecīgu HIV profilakses pasākumu uzsākšana komercseksā iesaistītiem cilvēkiem un esošo pakalpojumu efektivitātes uzlabošana"

"Initiation of targeted HIV prevention among sex workers and improvement of effectiveness of existing services"

Biedrība "DIA+LOGS"

 

 

NGO "DIA+LOGS"

"Ikvienam ir dota vēl viena iespēja"

"Everybody has one more chance"

Biedrība "Fenikss SI"

NGO "Fenikss SI"

"Pieejamības palielināšana HIV/AIDS profilaksei un aprūpei injicējamo narkotiku lietotājiem Jūrmalā"

 

"Improvement of accessibility of HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users in Jurmala"

Biedrība    "Vecāki    Jūrmalai"

 

NGO "Vecāki Jūrmalai"

"HIV/AIDS profilakses un pakalpojumu paplašināšana Olaines zemā sliekšņa centrā"

"Development of HIV/AIDS Prevention Services in Olaine 's Low- threshold Center"

P/A "Olaines sociālais dienests"

Olaine municipal agency "Social Service"

"HIV/AIDS un atkarību konsultatīvā kabineta izveide Ventspilī"

"Development of HIV/AIDS and addictions consultative office in Ventspils"

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"

NGO "Latvian Association of Samaritan"

"Jaunas iespējas pakalpojumu sniegšanai klientiem HIV/AIDS profilakses darbā ar narkotiku lietotājiem Bauskā"

"New opportunities in providing services for clients within the scope of HIV/AIDS prevention among drug users in Bauska"

Bauskas pilsētas Dome

 

Bauska City Municipality

"Laipni lūdzu"

 

"Welcome"

Cēsu P/A "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra"

Cesis municipal agency "Social Service"

"HIV profilakses pakalpojumu intravenozo narkotiku lietotājiem aptveres paplašināšana Ogres novadā"

"Increasing the coverage of HIV prevention services for intravenous drug users in Ogre's region"

Ogres novada Sociālais dienests

Ogre municipal agency "Social Service"

Projects started in 2007

Projekta nosaukuma / Project title Organizācija / Organization

"Mobils un efektīvs"

"Mobile and effective"

Biedrība DIA+LOGS

NGO DIA+LOGS

"Paplašināt HIV/AIDS profilakses pakalpojumu pieejamību injicējamo narkotiku lietotājiem Jēkabpils pilsētā un rajonā"

"Enlargement of the availability of HIV/AIDS prevention and services for injection drugs users in Jekabpils city and region"

Jēkabpils  pilsētas pašvaldības   Sociālā  pārvalde

Social Affairs Administration of Jekabpils city

"Zema sliekšņa centra pakalpojumu pieejamības paplašināšana injicējamo narkotiku lietotājiem"

"Extension of accessibility of low verge centre services for injection drug users"

Jelgavas         sociālo        lietu                           pārvalde

Social Affairs Authority of Jelgava City

"Kaitējuma mazināšanas programmes attīstība Ķekavā"

 

"Harm Reduction Development at Kekava"

Pašvaldības Aģentūra "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" - Ķekavas HIV profilakses programma

Municipality Agency "The Kekava Centre of Social Security"  - Kekava HIV Prophylaxis Programme

"Kuldīgas pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" Atkarību konsultāciju punkta kapacitātes celšana"

"Increasing capacity of Kuldiga city municipality agency "Social Service" Addiction consultation place"

Kuldīgas  novada    pašvaldības aģentūra  "Sociālais dienests"

Kuldiga City Municipality Agency "Social office"

Pilotprojekts "Šļirču maiņas programma TB pacientiem-INL tuberkulozes ambulatorās ārstēšanas laikā"

PILOT project "Syringes exchange program for TB patients-IDUs during tuberculosis ambulatory treatment"

Tuberkulozes     un       plaušu  slimību     valsts     aģentūra

Ambulatory Department of State Agency of Tuberculosis and Lung Diseases (SATLD)

"Paplašināt HIV/AIDS profilakses pakalpojumus un palielināt Talsu atkarību konsultāciju centra kapacitāti"

"Expansion of the HIV/AIDS Prevention Services and Capacity of the Addiction Counseling Center in Talsi"

Talsu pilsētas dome

 

Council of Talsi Town

"Palielināt izglītības līmeni par HIV / AIDS profilaksi, ārstēšanu, aprūpi un veicināt plašāku pieejamību HIV profilakses un aprūpes pakalpojumiem injicējamo narkotiku lietotājiem Jūrmalā"

"Increase level of education about HIV/AIDS prevention, treatment, care, and promote increased access to HIV prevention and care services for injection drug users in Jurmala"

Biedrība   "Vecāki       Jūrmalai"

 

 

NGO "Vecāki Jūrmalai"

To the top

Ieslodzījuma vietās / Prison settings

 

Projects started in 2011

Projekta nosaukuma / Project title Organizācija / Organization

"Motivējošā intervēšana darbā ar narkotiku lietotājiem - prasmju treniņš Valsts probācijas dienesta un policijas darbiniekiem"

"Motivational interviewing for drug users - training of State Probation Service and Police staff"

Valsts probācijas dienests

 

State Probation Service

Projects started in 2010

Projekta nosaukuma / Project title Organizācija / Organization

"HIV/AIDS, narkotiku lietotāju izplatīšanās ierobežošana un drošības un veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana ieslodzītajiem pirms atbrīvošanas Brasas cietumā"

"Limiting prevalence of HIV/AIDS and drug use and promotion of safety and healthy lifestyle among prisoners before the release from Brasas prison"

Latvijas  Republikas  Tieslietu ministrijas  Ieslodzījuma vietu pārvaldes Brasas cietums

Brasas prison

"Veselīgs dzīvesveids kā apzināta izvēle"

 

 

"Healthy lifestyle as informed choice"

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietums

Daugavgrivas prison

"Atbalsts cietumu izglītības programmām"

"Support for education programmes in prisons"

LĢPSVA "Papardes zieds"

LFPA "Papardes zieds"

Projects started in 2009

Projekta nosaukuma / Project title Organizācija / Organization

"HIV/AIDS izplatīšanās ierobežošana un drošības un veselīga dzīvesveida izpratnes veidošana ieslodzītajām pirms atbrīvošanas Iļģuciema cietumā"

 

"Limiting spread of HIV/AIDS and promoting safe and healthy lifestyle for prisoners before release from Iļģuciema prison"

LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iļģuciema cietums

 

Iļģuciema prison

"Ieklausies, mācies, pilnveidojies, nodod zināšanas citam"

 

 

"Listen, learn, improve, spread your knowledge"

LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes Šķirotavas cietums

 

Šķirotavas prison

"Uzlabojot HIV/AIDS stāvokli cietumos un ārpus tiem"

 

 

"Improvement of HIV/AIDS situation within prisons and outside prison setting"

Biedrība "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS)

 

Support group for People Living with HIV/AIDS (AGIHAS)

"Zināšanas kā HIV infekcijas ierobežošanas pamats"

 

"Knowledge as a basis of limiting spread of HIV"

Biedrība "Apvienība HIV.LV"

 

Society Association HIV.LV

 

Projects started in 2008

Projekta nosaukuma / Project title Organizācija / Organization

"HIV/AIDS  profilakses  pasākumu  īstenošana  Valmieras  cietumā  un  notiesāto  antisociālās   uzvedības  riska  pakāpes  apzināšana"

 

"HIV/AIDS prevention in Valmieras prison and appraisal of prisoners'antisocial risk behaviour"

LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valmieras cietums

 

Valmieras prison

"HIV inficēto, AIDS pacientu un narkotiku atkarīgo dzīves kvalitātes uzlabošana caur veselības un sociālo aprūpi"

 

"Improvement of life quality for people living with HIV and AIDS through health and social care"

LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes Liepājas cietums

 

Liepājas prison

"Ceļazīme drošai dzīvei"

 

 

 

"Road map for a safer life"

LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

 

Cesis Correctional Institution for Juveniles

"Motivācijas programma jauniešiem psihoaktīvo vielu lietošanas pārtraukšanai ieslodzījumā"

 

"Motivation program for youth to stop usage of psychoactive substances in prison"

Biedrība   "Apziņas   ekoloģija"

 

NGO "Apziņas ekoloģija"

Projects started in 2007

Projekta nosaukuma / Project title Organizācija / Organization

"Vienoti par informētu ieslodzīto!"

 

 

"Together for an informed prison inmate!"

Biedrība "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS)

 

Support group for People Living with HIV/AIDS (AGIHAS)

"Esi labi informēts!"

"Be well-informed!"

Biedrība "Apvienība HIV.LV"

Society Association HIV.LV

To the top

 

Farmakoterapija / Pharmacological treatment of opioid dependence

 

Projects started in 2010

Projekta nosaukuma / Project title Organizācija / Organization

"Farmakoterapijas ar metadonu uzsākšana Daugavpilī, Latvijā"

"Implementation of Pharmacotherapy with Methadone in Daugavpils"

Valsts SIA "Daugavas slimnīca"

State Ltd. "Daugavas Hospital"

"Metadona farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā"

 

"Implementation of Methadone Pharmacotherapy in Jurmala"

Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

Municipal agency "Social Care Centre of Jurmala"
"Metadona kabineta izveidošana Latgales sirdī Rēzeknē"

"Establishment of Methadone Maintenance Cabinet in Rezekne"

Biedrība "KORIJŠI"

.

Society "KORIJŠI"

"Metadona programmas ieviešana Kuldīgas novadā"

"Implementation of Methadone Programme in Kuldiga district"
SIA Kuldīgas slimnīca

Kuldīga Hospital

"Metadona  programmas  ieviešana  Olaines  novadā"

.

"Implementation of Methadone Maintenance Programme in Olaine District"

Olaines novada pašvaldības aģentūras Sociālais dienests

Olaine municipal agency "Social Service"
"Metadona  programmas  ieviešana Salaspils novadā"

"Implementation of Methadone Maintenance Programme in Salaspils District"
SIA "Salaspils Veselibas centrs"

SIA "Salaspils Veselibas centrs"

 

Projects started in 2009

Projekta nosaukuma / Project title Organizācija / Organization

"Metadona programmas ieviešana un nodrošinājums Liepājas pilsētā"

 

"Establishment of methadone maintenance therapy in Liepāja city"

Liepājas pilsētas Dome Sociālais dienests

 

Liepājas municipal agency "Social Service"

"Sadarbības veicināšanas pilotprojekts narkoloģisko un TB pacientu aprūpes dienestu vidū HIV/AIDS + TB izplatības ierobežošanai"

 

"Project on cooperation development between drug addiction treatment sector and Tb patient care sector for limiting spread of HIV/AIDS + TB"

Tuberkulozes    un        plaušu slimību   valsts   aģentūra

 

State Agency of Tuberculosis and Lung Diseases

 

Projects started in 2008

Projekta nosaukuma / Project title Organizācija / Organization

"HIV/AIDS profilakse un aprūpe injicējošo narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā"

 

"HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users and in prison settings in Estonia, Latvia and Lithuania"

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""

 

 

State Limited Company "Hospital "Ģintermuiža"

To the top