Grants in Lithuania

 

Adatų ir švirkštų programos / Needle and syringe programmes

Advokacija / Advocacy

Kalinimo įstaigos / Prison settings

Farmakoterapija / Pharmacological treatment of opioid dependence

 

Paremtų projektų geografinis pasiskirstymas / Grants' geographical distribution

.

Adatų ir švirkštų programos / Needle and syringe programmes

 

Projects started in 2011

Projekto pavadinimas / Project title

Organizacija / Organization

"ŽIV/AIDS prevencijos vykdymas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (ŠNV) Visagine"

"HIV/AIDS prevention among injecting drug users (IDUs) in Visaginas"

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Visagino skyrius

Lithuanian Red Cross Visaginas Committee

"Mobilaus kabineto klientams teikiamų paslaugų išplėtimas ir prieinamumo didinimas"

"Expansion of mobile site services and improvement of the access to them"

Klaipėdos psichikos sveikatos centras

Klaipėda Mental Health Centre

"Klaipėdos priklausomybės ligų centro Anoniminio konsultacinio kabineto vykdomos adatų ir švirkštų keitimo programos prieigos gerinimas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams"

"Improvement of accessibility to needle and syringe exchange programme for IDUs in Klaipėda Centre for Addictive Disorders Anonymous Consultation Cabinet"

Klaipėdos priklausomybės ligų centras

 


Klaipėda Centre for Addictive Disorders

"Žalos mažinimo programa švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (ŠNV) Kauno socialinių paslaugų centro Socialinių ligų ("žemo slenksčio") kabinete"

"Harm reduction programme for injecting drug users (IDUs) in Kaunas Social Service Centre's Social Disease (Low threshold) cabinet"

Kauno miesto socialinių paslaugų centras

 

Kaunas City Social Service Centre

"Žalos mažinimo ir medicininių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas ŠNV Vilniaus mieste"

"Harm reduction and medical service accessibility and quality improvement among IDUs in Vilnius City"

ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija "Demetra"

Association of HIV Affected Women and Their Intimates "Demetra"

"Padėk pats sau ir kitiems-3"

 

 

 

"Help yourself and the others 3"

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komiteto socialinių ligų anoniminio konsultavimo kabinetas "Pasitikėjimas"

Lithuanian Red Cross Society Alytus Committee Social Diseases Anonymous Consulting Cabinet "Pasitikėjimas"

"Žalos mažinimo paslaugų Kėdainių rajone plėtra ir priimtinumo bendruomenėje didinimas"

 

"Expanding harm reduction services and increasing the accessibility in the community in Kėdainiai region"

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras

 

Kėdainiai Primary Health Care Centre

Projects started in 2010

Projekto pavadinimas / Project title

Organizacija / Organization

"Žinių   apie   ŽIV/AIDS   ir   gydymą      didinimas   tarp   nutiestųjų   ir   narkotikų   vartotojų"

"HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users (IDUs) in Visaginas"

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Visagino m. komitetas

Lithuanian Red Cross Visaginas Committee

 

Projects started in 2009

Projekto pavadinimas / Project title

Organizacija / Organization

"Žinių apie ŽIV/AIDS ir gydymą didinimas tarp nutiestųjų ir narkotikų vartotojų"

"Increasing the knowledge of HIV/AIDS and treatment among prisoners and drug users"

Asociacija "Pozityvus gyvenimas"

Association "Pozityvus gyvenimas"

"Žalos mažinimo paslaugų prieinamumo, aprėpties ir kokybės didinimas"

 

"Increasing the accessibility and quality of low threshold services"

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras

Kėdainiai Primary Health Care Centre

"ŽIV / AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, jų šeimos narių ir partnerių Druskininkuose" l                                                                              l

"HIV/AIDS prevention among injecting drug users, their family members and partners in Druskininkai City"

Pagalbos, kenčiantiems nuo narkomanijos, AIDS sergantiems ir viruso nešiotojams, draugija

Society helping drug users, people with AIDS and HIV positive

"Būkime sveiki 2"

 

"Stay healthy 2"

ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija "Demetra"

Association of HIV Affected Women and Their Intimates "Demetra"

"Padėk sau ir kitiems"

 

 

 

"Help yourself and the others"

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komiteto socialinių ligų anoniminio konsultavimo kabinetas "Pasitikėjimas"

Lithuanian Red Cross Society Alytus Committee Social Diseases Anonymous Consulting Cabinet "Pasitikėjimas"

 

Projects started in 2008

Projekto pavadinimas / Project title

Organizacija / Organization

"Žalos mažinimo paslaugų prieinamumo didinimas specialiai tikslinei grupei"

"Increasing accessibility to harm reduction services for special target group"

Paramos ir labdaros fondas "Vilties švyturys"

Charity and Support Fund "Vilties švyturys"

"Paslaugų tinklo švirkščiamų narkotikų vartotojams (ŠNV) sukūrimas ir paslaugų plėtimas Telšių rajone"

"Establishment of service network for IDU's and service expansion in Telšiai region"

UAB    "Žemaitijos    psichikos   sveikatos    centras"

JSC "Žemaitijos psichikos sveikatos centras"

"Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programa Kauno socialinių paslaugų centro Socialinių ligų ("žemo slenksčio" paslaugų) kabinete"

"Harm reduction programme in Kaunas City Social Service Centre's Social Disease (Low-threshold service) cabinet"

Kauno miesto socialinių paslaugų centras

 

Kaunas City Social Service Centre

"ŽIV/AIDS prevencijos stiprinimas Mažeikių rajone"

"Strengthening HIV/AIDS prevention capacities in Mažeikiai district"

Mažeikių    nakvynės   namai

Mažeikiai Lodging House

 

Projects started in 2007

Projekto pavadinimas / Project title Organizacija / Organization

"Žalos mažinimo programų stiprinimas ir darbas su nuteistaisiais"

"Strengthening of decreasing harm reduction programmes and basis of work with prisoners"

Paramos ir labdaros fondas "Vilties švyturys"

Charity and Support Fund "Vilties švyturys"

"DRUGYS - ŽIV prevencija tarp narkotikų vartotojų"

"DRUGYS - HIV prevention among drug users"

Asociacija     "Tavo    drugys"

Association "Tavo drugys"

"Mobiliųjų paslaugų švirkščiamųjų narkotikų vartotojams prieinamumo gerinimas"

"Increasing of outreach service accessibility for IDUs"

Klaipėdos psichikos sveikatos centras

Klaipėda Mental Health Center

"ŽIV/AIDS prevencijos gerinimas tarp ŠNV Klaipėdos rajone"

"Improvement of HIV/AIDS prevention in Klaipėda district among injecting drug users(IDUs) through KCAD ACO"

Klaipėdos priklausomybės ligų centras

Klaipėda Center for Addictive Disorders

"ŽIV/AIDS prevencijos paslaugų prieinamumo užtikrinimas ŠNV bei jų šeimų nariams Druskininkuose" '                                                                          '

"Assurance of HIV/AIDS preventive services for IDUs and their family members in Druskininkai"

Pagalbos, kenčiantiems nuo narkomanijos, AIDS sergantiems ir ŽI viruso nešiotojams, draugija

Society helping drug users, people with AIDS and HIV positive

"Būkime sveiki"

 

"Stay healthy"

ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija "Demetra"

Association of HIV Affected Women and Their Intimates "Demetra"

"Padėk sau ir kitiems"

 

 

 

"Help yourself and the others"

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komiteto socialinių ligų anoniminio konsultavimo kabinetas "Pasitikėjimas"

Lithuanian Red Cross Society Alytus Committee Social Diseases Anonymous Consulting Cabinet "Pasitikėjimas"

To the top

Advokacija / Advocacy

 

Projects started in 2011

Projekto pavadinimas / Project title

Organizacija / Organization

"Farmakoterapijos metadonu bei adatų ir švirkštų keitimo programų advokacija"

"Pharmacotherapy with methadone and needle and syringe exchange programme advocacy"

Koalicija "Galiu gyventi"

 

Coalition "Galiu gyventi"

To the top

Kalinimo įstaigos / Prison settings

 

Projects started in 2011

Projekto pavadinimas / Project title Organizacija / Organization

"ŽIV/AIDS ir narkotikų vartojimo prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (ŠNV) gerinimas"

"Improvement of HIV/AIDS and drug use prevention among injecting drug users (IDUs)"

Kauno    tardymo   izoliatorius .

 

Kaunas Remand Prison

"ŽIV/AIDS ir narkotikų vartojimo prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Kybartų pataisos namuose gerinimas"

"Improvement of HIV/AIDS and drug use prevention among injecting drug users (IDUs) in Kybartai Correction House"

Kybartų pataisos namai

 

Kybartai Correction House

"ŽIV/AIDS ir narkotikų vartojimo prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (ŠNV) gerinimas"

"Improvement of HIV/AIDS and drug use prevention among injecting drug users (IDUs)"

Panevėžio pataisos namai

 

Panevėžys Correction House

"ŽIV/AIDS ir narkotikų vartojimo prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojams (ŠNV) gerinimas"

"Improving HIV/AIDS and drug use prevention among injecting drug users (IDUs)"

Marijampolės pataisos namai

 

Marijampolė Correction House

"ŽIV/AIDS prevencija ir sveikatos rizikos mažinimas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams Alytaus pataisos namuose"

"HIV/AIDS prevention and health risk reduction among injecting drug users in Alytus Correction House"

Paramos   ir   labdaros   fondas   "Garstyčios grūdas"

Charity and Support foundation "Garstyčios grūdas"

 

Projects started in 2010

Projekto pavadinimas / Project title Organizacija / Organization

"ŽIV/AIDS bei narkotikų vartojimo prevencijos tarp ŠNV gerinimas Kauno tardymo izoliatoriuje"

"Improvement of HIV/AIDS and drug use prevention among IDUs in Kaunas Remand Prison"

Kauno    tardymo   izoliatorius

 

Kaunas Remand Prison

"Būk saugus ir apsaugok kitus"

 

"Be safe and protect others"

Paramos   ir   labdaros   fondas   "Garstyčios grūdas"

Charity and Support foundation "Garstyčios grūdas"

 

Projects started in 2009

Projekto pavadinimas / Project title Organizacija / Organization

"ŽIV infekuotų asmenų gyvenimo kokybės gerinimas laisvės atėmimo vietose"

"Improvement of life quality of HIV positive individuals in imprisonment settings"

VšĮ Socialinių rizikų prevencijos centras

NGO Social Risk Prevention Centre

"Padidinimas  naudojimusi  socialinėmis  ŽIV/AIDS  prevencijos  ir  žalos  mažinimo  paslaugomis  tarp  įkalintų  ir  bausmę  atliekančių  asmenų"

"Increase of social HIV/AIDS prevention and harm reduction services for imprisoned people and those who have served their sentence"

Paramos   ir   labdaros   fondas   "KRIS    -    Šiaurės  Vakarų   Lietuvoje"

Charity and Support Fund "KRIS in North - West of Lithuania"

 

Projects started in 2008

Projekto pavadinimas / Project title Organizacija / Organization

"Parama su ŽIV gyvenantiems asmenims, paleistiems iš įkalinimo įstaigų"

"Support for people living with HIV/AIDS released from imprisonment institutions"

Asociacija "Pozityvus gyvenimas"

Association "Pozityvus gyvenimas"

 

Projects started in 2007

Projekto pavadinimas / Project title Organizacija / Organization

"Savigalbos grupė švirkščiamųjų narkotikų vartotojams rizikuojantiems užsikrėsti ŽIV bei mokymai priklausomybę opiatams turintiems, bet narkotikų nevartojantiems ŠNV"

"Self-help group for IDU's with high HIV infection risk and information workshops for former IDU's"

VšĮ "Pusiaukelis"

 

 

NGO "Pusiaukelis"

"Padidinti naudojimąsi socialinėmis ŽIV/AIDS prevencijos ir žalos mažinimo paslaugomis tarp nuteistų ir bausmę atlikusių asmenų"

"Increase of use of social HIV/AIDS prevention and harm reduction services by imprisoned people and those who have served their sentence"

Paramos ir labdaros fondas "KRIS - Šiaurės Vakarų Lietuvoje"

Charity and Support Fund "KRIS in North - West of Lithuania"

To the top

Farmakoterapija / Pharmacological treatment of opioid dependence

 

Projects started in 2010

Projekto pavadinimas / Project title Organizacija / Organization

"Įsteigti        farmakoterapijos                   metadonu         kabinetą         Alytaus        mieste"

"Establishment of a cabinet for pharmacotherapy with methadone in Alytus City"

VšĮ Alytaus poliklinika Psichikos sveikatos centras

Alytus Policlinics Mental Health Care Centre

Projects started in 2008

Projekto pavadinimas / Project title Organizacija / Organization

"ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei jų priežiūra Šilutės rajone" '

"HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users in Šilutė"

UAB "Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras"

JSC "Šilutės psichikos sveikatos ir psichoterapijos centras"

"ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų" '                                                                                                                                             '

"HIV/AIDS prevention among injecting drug users"

VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centras

Šiauliai Personal Health Care Centre Mental Health Centre

"ŽIV/AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Mažeikių mieste ir rajone"

"HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users in Mažeikiai City and region"

UAB "Mažeikių psichinės sveikatos centras" '                 '

JSC "Mažeikių psichinės sveikatos centras"

"ŽIV/AIDS prevencijos, priežiūros ir gydymo paslaugų plėtra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Klaipėdos mieste"

"HIV/AIDS prevention, care and treatment service expansion among injecting drug users in Klaipėda City"

Klaipėdos priklausomybės ligų centras '                               '

Klaipėda Center for Addictive Disorders

 

Projects started in 2007

Projekto pavadinimas / Project title Organizacija / Organization

"ŽIV epidemijos prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Telšių rajone"

"Prevention of HIV epidemics among drug users in Telšiai district"

UAB "Žemaitijos psichikos sveikatos centras"

JSC "Žemaitijos psichikos sveikatos centras"

"ŽIV/ AIDS prevencija ir priežiūra tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų Kėdainių rajone"

"HIV/AIDS prevention and care among injecting drug users in Kėdainiai region"

VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras

Kėdainiai Primary Health Care Centre

To the top