Nacionalinė konferencija "ŽIV prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir laisvės atėmimo vietose: išmoktos pamokos, nauji iššūkiai ir galimybės"

(paskelbta 08/12/2009)

 

Š.m. gruodžio mėn. 01 d., minint pasaulinę AIDS dieną, Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (UNODC) organizavo nacionalinę konferenciją "ŽIV prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir laisvės atėmimo vietose: išmoktos pamokos, nauji iššūkiai ir galimybės". Pagrindinis šios konferencijos tikslas - pasidalinti informacija bei patirtimi veiklose, nukreiptose į ŽIV/AIDS prevencijos bei priežiūros prieigos plėtrą, jos kokybės gerinimą tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei Lietuvos kalinimo įstaigose. Pasveikindamas konferenciją LR Sveikatos apsaugos viceministras Artūras Skikas pripažino, kad šiuo metu vykdomos ŽIV prevencijos programos Lietuvoje yra nepakankamos apimties, o jų plėtra būtina, siekiant sustabdyti ŽIV epidemiją. Viceministras pabrėžė, jog ypač daug dėmesio reikia skirti bendrai strateginei kovai su ŽIV/AIDS laisvės atėmimo vietose, kadangi Lietuvoje tai viena iš sunkiausiai sprendžiamų problemų. "Dažnai pasitaiko, kad narkotikai yra vartojami ir laisvės atėmimo vietose, todėl ši asmenų grupė priskiriama prie aukštos rizikos užsikrėsti ŽIV grupių. Mūsų uždavinys per projekto įgyvendinimo laikotarpį pasiekti, kad ŽIV prevencijos priemonės pilna apimtimi būtų įgyvendinamos ir laisvės atėmimo vietose. Turime pasiekti, kad šalies ir vietos lygiu būtų sudarytos galimybės informacijai, savanoriškoms konsultacijoms, testams ir su jais susijusioms paslaugoms, visiškai išsaugant konfidencialumą, pilnaverčiam gydymui, taip pat socialinės ir teisinės aplinkos skatinimui" - teigė A. Skikas. Sveikinimą konferencijai taip pat perdavė Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

UNODC regioninio projekto koordinatorė Signe Rotberga konferencijos dalyviams pristatė UNODC paramą 2009 metais gerinant ŽIV prevencijos ir priežiūros prieinamumą švirkščiamųjų narkotikų vartotojams bei kalinimo įstaigose Lietuvoje. S. Rotberga pabrėžė, jog "kiekvienos šalies atsakas į ŽIV yra įtakojamas ekonominių ir socialinių aplinkybių, taip pat ir kaip ir kultūrinių, socialinių ir religinių tradicijų, tačiau šios aplinkybės nei sumažina, nei paneigia vyriausybės įsipareigojimus atitikti tarptautinius laisvės atėmimo vietų, asmens sveikatos ir žmogaus teisių standartus. Tarptautinė teisė aiškiai apibrėžia, jog lėšų stoka neatleidžia valstybės nuo įsipareigojimų užtikrinti tinkamas bei humaniškas sąlygas kalinimo įstaigose". Nuteistųjų sveikatos priežiūra - visuomenės sveikatos priežiūros dalis, todėl būtina vadovautis lygiavertiškumo principu užtikrinant farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais prieinamumą įkalinimo įstaigose. Pasaulyje atlikti tyrimai atskleidžia, kad ir nuteistieji, ir įkalinimo įstaigų darbuotojai patvirtina teigiamą farmakoterapijos metadonu įtaką tiek individo, tiek kalinimo įstaigos gyvenimui, gydymas sumažina švirkščiamųjų narkotikų vartojimą, su tuo susijusį adatų ir švirkštų dalijimąsi bei ŽIV infekcijos plitimą, mirtingumą, pakartotinių asmens įkalinimų skaičių ir kt. bei užtikrina lengvesnį patekimą į gydymo programą išėjus iš kalinimo įstaigų. Be to, lyginant su asmens įkalinimu arba negydymu apskritai, farmakoterapija metadonu yra pigus gydymo būdas, padedantis taupyti lėšas, kas ypač svarbu sunkmečiu.

Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas Ernestas Jasaitis konferencijos dalyviams pristatė žalos mažinimą ES ir Lietuvos narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programose. Baigiamą rengti naująją valstybinę ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės programą bei ŽIV prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir kalinimo įstaigose vietą joje apžvelgė Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos strategijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Ašoklienė.

Aktyvaus dalyvių dėmesio susilaukė panelinė diskusija ,,Farmakoterapijos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas". Apžvelgus priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu kokybės gerinimo Lietuvoje priemones bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą farmakoterapijos metadonu paslaugų kokybei, Policijos departamento prie VRM Viešosios policijos valdybos viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Štaupas pristatė farmakoterapijos metadonu tvarkos įgyvendinimą teritorinių policijos įstaigų areštinėse. Naujoji tvarka leis užtikrinti priklausomybės nuo opioidų gydymo metadonu tęstinumą asmenims patekus į teritorinių policijos įstaigų areštines. Vis tik farmakoterapija metadonu Lietuvoje yra nutraukiama, kai asmuo iš teritorinių policijos įstaigų areštinių yra pervežamas į tardymo izoliatorius, o tai neigiamai įtakoja pacientų sveikatos būklę, socialinę adaptaciją, rizikingo elgesio mažinimą, gyvenimo kokybę. Galimybes užtikrinti farmakoterapijos metadonu paslaugas laisvės atėmimo vietose konferencijos metu analizavo Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkas Vladas Kasperūnas.

VšĮ "Socialinių rizikų prevencijos centro" direktorė Janina Kulšienė, pristatydama organizacijos įgyvendintą projektą "ŽIV užsikrėtusiųjų, esančių laisvės atėmimo vietose, gyvenimo kokybės vertinimas medicininių, socialinių ir teisinių paslaugų poreikio aspektu" atkreipė dėmesį, į tai, jog tikslinių grupių asmenys sunkiai identifikuoja savo problemas, nėra pakankamai informuoti kur gali kreiptis pagalbos spręsdami socialines, medicinines problemas. Pranešėja pastebėjo, jog dauguma ŽIV infekuotų nuteistųjų artimųjų taip pat yra labai pažeidžiami, jie jaučia kaltę ir didelę atsakomybę dėl delinkventinio artimo žmogaus elgesio, sukeliančio visuomenės priešiškumą. Visi 216 konsultuotų asmenų infekuoti ŽIV bei turintys priklausomybę psichotropinėms medžiagoms.

Atsižvelgiant į narkotinių medžiagų vartojimo bei ŽIV paplitimą laisvės atėmimo vietose, būtina nuolat diegti naujas programas: nuo rizikos sveikatai mažinimo iki reabilitacinių ir reintegracinių, siekiant sumažinti ar visai eliminuoti rizikingą elgesį, keliantį pavojų asmeniui ir visai visuomenei. Šiuo tikslu UNODC adaptavo Lietuvai bei parengė spaudai vadovą "Rizikos narkotikų vartotojų sveikatai mažinimas laisvės atėmimo įstaigose", kurio aktyvių mokymo metodų, skirtų rizikos narkotikų vartotojams mažinimui laisvės atėmimo vietose, pilotavimo rezultatus Panevėžio pataisos namuose pristatė Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkė Eugenija Marksienė. Pranešėja pasidžiaugė teigiamais pilotavimo rezultatais bei pažymėjo, jog vadove pristatyta medžiaga yra reikalinga ir efektyvi, teikiant informaciją konkrečiai tikslinei grupei bei siekiant mažinti rizikingą elgesį, susijusį su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu.

Siekiant nustatyti teikiamų socialinių ir sveikatos paslaugų, išėjusiems iš laisvės atėmimo vietų Alytaus ir Klaipėdos savivaldybėse, spektrą ir prieinamumą, identifikuoti esamas problemas ir jų priežastis bei siekiant apžvelgti ŽIV prevenciją tarp šios tikslinės grupės, koalicija "Galiu gyventi" 2009 metais atliko tyrimą "Savivaldybių teikiamų socialinių ir sveikatos paslaugų išėjusiems iš laisvės atėmimo vietų asmenims analizė", kurio rezultatus konferencijos dalyviams pristatė koalicijos ekspertė Aušra Malinauskaitė. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog kalinčiųjų parengimui grįžti į laisvę iš laisvės atėmimo vietų skiriama minimaliai dėmesio, jiems pateikiam informacija yra epizodinė, dažnai tik adresų pobūdžio, neįvardijant, kokios konkrečiai paslaugos gali būti suteiktos ir kokiomis sąlygomis, į specifinius asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, poreikius atsižvelgiama esant rimtiems sveikatos sutrikimams (ŽIV, tuberkuliozė ir pan.), tačiau paslaugų tęstinumas išėjus į laisvę nėra užtikrinamas. Atsižvelgiant į tai, ekspertai rekomenduoja daugiau dėmesio skirti asmenų parengimui prieš paleidžiant iš laisvės atėmimo vietų, suteikti jiems išsamesnę informaciją apie prieinamą pagalbą, sveikatos klausimus, lavinti jų socialinius įgūdžius, kad galėtų sėkmingiau integruotis į visuomenę grįžę iš įkalinimo įstaigų. Alytaus savivaldybėje siūloma plėsti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, teikiamų paslaugų tinklą, užtikrinant abstinencijos gydymo, farmakoterapijos opioidiniais vaistiniais preparatais ir reabilitacijos paslaugas, užtikrinti ŽIV/AIDS, hepatito B ir C, tuberkuliozės ir kitų infekcinių ligų diagnozavimą, gydymą, o taip pat ir konsultavimo paslaugas, padėti asmenims keisti elgesį, kuris kelia užkrėtimo riziką jam pačiam ir aplinkiniams, lavinti socialinius įgūdžius, stiprinant sveikatą.

Konferencijoje dalyvavo apie 100 dalyvių, atstovaujančių įvairias projekto įgyvendinime dalyvaujančias institucijas: LR Sveikatos apsaugos ministeriją, LT Vidaus reikalų ministeriją, LT Teisingumo ministeriją, Kalėjimo departamentą prie LR Teisingumo ministerijos, Narkotikų kontrolės departamentą prie LR Vyriausybės, priklausomybės ir psichikos sveikatos centrus, žalos mažinimo paslaugų teikėjus, nevyriausybines organizacijas ir kt.

Po konferencijos vyko atnaujinto Nacionalinio projekto valdymo komiteto, kuriam vadovauja LR Sveikatos apsaugos viceministras Artūras Skikas, posėdis.

.

Artūras Skikas, LR Sveikatos apsaugos viceministras

padidinti

 

Iš kairės į dešinę: Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius; Lina Jurgelaitienė, LR Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkės Vincės Vaidevutės Margevičienės padėjėja; Artūras Skikas, LR Sveikatos apsaugos viceministras; Signe Rotberga, UNODC regioninio projekto koordinatorė; Ernestas Jasaitis, Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas; Loreta Ašoklienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos strategijos skyriaus vedėjo pavaduotoja; Loreta Stonienė, UNODC projekto koordinatorė Lietuvai

padidinti

 

padidinti

 

padidinti

 

Iš kairės į dešinę: Stefa Naujokienė, UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centro direktorė; Emilis Subata, Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius; Aušra Malinauskaitė, Vilniaus priklausomybės ligų centro Socialinės pagalbos ir prevencijos skyriaus vedėja; Kęstutis Petrauskas, Sveikatos priežiūros tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos viršininko pavaduotojas

padidinti

 

 

 

 

 

 

 

 
UNODC ir asociacijos "Pozityvus gyvenimas" nuotraukos

 

 

JT sprendimai, susiję su švirkščiamųjų narkotikų vartojimo bei ŽIV prevencija, priimti 2009 metais ( lietuvių, anglų )

Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus pranešimas, skirtas Pasaulinei AIDS dienai ( anglų, rusų )

UNAIDS ir Europos Sąjungos pranešimas. Pasaulinė AIDS diena ─ 2009 m. gruodžio mėn. 1 d. ( anglų )

 

 

Programa ir pristatymai
Atgal į visas naujienas