Informācija par projektu

Projekta nosaukums

"Metadona programmas ieviešana Jelgavā"

Ilgums 2008.gada 1.septembris - 2009.gada 15.oktobris
Projekta mērķis un uzdevumi

Mērķis - ierobežot un mazināt HIV infekcijas izplatību intravenozo narkotiku lietotāju vidū.

Uzdevumi:

 • Izveidot un ieviest Jelgavā metadona aizvietojošās terapijas programmu( 20 - 25 pacientiem), paplašināt ārstēšanas un palīdzības iespējas.
 • Uzlabot un pilnveidot sadarbību starp valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām un iestādēm.
Rezultāti

1. Veikta metadona kabineta izveide un aprīkošana:

 • Telpu kosmētiskais remonts;
 • Izveidota starpsiena;
 • Ievilkta signalizācija;
 • Ierīkota trauksmes poga;
 • Iegādātas nepieciešamās preces (dozators, laboratorijas trauki, kancelejas preces u.c.).

2. Veikta personāla apmācība: bija nepieciešama visu to ambulatorās nodaļas darbinieku informēšana un apmācība, kuru darba zona atrodas metadona kabineta tuvumā - reģistratūras darbinieki, apkopējas, dienas stacionāra personāls. Apmācības mērķis bija veicināt izpratni par metadona programmu, izstrādāt priekšlikumus pacientu plūsmas regulācijai, paaugstināt darbinieku kompetenci iespējamo konfliktsituāciju vadīšanā. Padziļināta apmācība darba vietā tika organizēta metadona programmas darbinieku komandai - projekta darba grupai ( medicīnas māsa, sociālais darbinieks, ambulatorās nodaļas virsmāsa).

3. Sagatavota un apstiprināta visa nepieciešamā dokumentācija (ārstniecības līgums, uzskaites kartes utt.)

4. Regulāri par projekta gaitu tiek informēti sadarbības partneri. 1x mēnesī informācija par projekta aktivitātēm tiek sniegta Jelgavas Domes atkarību profilakses darba organizācijas un koordinācijas darba grupas sanāksmēs. Sastādot atkarību profilakses darba plānu pašvaldībā 2009.gadam, metadona programmas pieejamības nodrošināšana iekļauta sekundārās profilakses un rehabilitācijas pasākumu sadaļā.

5. Paralēli programmas realizācijas sagatavošanas darbiem tika veikta pacientu konsultēšana, motivācijas darbs, uzsākta pacientu nosūtīšana uz izmeklējumiem, kas veicami pirms aizvietojošās terapijas uzsākšanas. Nozīmīgs darba apjoms veikts darbā ar līdzatkarīgajiem.

6. Pirmie 5 pacienti programmā tika iekļauti 2009.gada februārī, bet projekta beigās kopējais pacientu skaits sasniedza jau 21.

7. Ārstēšanas procesa laikā pacientiem regulāri tika novērtēts sociālais, veselības un garīgais veselības stāvoklis, kā arī pacientiem bija iespēja saņemt individuālas psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas.

8. Konsultācijas tika nodrošinātas arī pacientu ģimenes locekļiem.

9. Informācija par projektu tika publicēta Jelgavas pilsētas domes mājas lapā, kā arī vietējā laikrakstā. Programmas sasniegumi tika prezentēti arī vairākās sanāksmēs un konferencēs. Tika sagatavoti arī informatīvie materiāli pacientiem un speciālistiem.

 

Galvenie rādītāji:

 

 • Metadona programmas klientu skaits - 21;
 • Konsultēto ģimenes locekļu skaits - 20;
 • Konsultēto pirmreizēji reģistrēto opioīdatkarīgo personu skaits - 15;
 • Programmas darbinieku apmācība - 2 darbinieki 4 stundas;
 • Ambulatorās nodaļas personāla apmācība - 10 darbinieki 2 stundas;
 • Semināri ar sadarbības partneriem - 2;
 • Informatīvie materiāli - viens pacientiem un viens speciālistiem.

UNODC piešķirtais budžets

23,375.00 LVL

 

Atpakaļ