Seminārs "Jaunas iniciatīvas HIV profilakses darbā ar riska grupām"

(ievietots 30/12/2009)

 

2009. gada 8. decembrī notika UNODC organizētais seminārs "Jaunas iniciatīvas HIV profilakses darbā ar riska grupām", kuru apmeklēja 90 cilvēki, pārstāvot gan valsts pārvaldes iestādes, slimnīcas, gan ieslodzījuma vietas un sabiedriskās organizācijas. Semināra mērķis bija informēt par 2009. gada aktualitātēm narkotisko vielu izplatības un narkotiku lietotāju ārstēšanas jomā, kā arī iepazīstināt ar jaunām iniciatīvām HIV profilaksē, kuras uzsāktas ar UNODC atbalstu.

Semināru atklāja HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas priekšsēdētāja I.Šmate. Semināra pirmajā daļā UNODC Reģionālā projekta koordinatore S.Rotberga klātesošos informēja par projekta norisi, kā arī uzsvēra, ka ir nepieciešams plānot kā nodrošināt uzsākto aktivitāšu turpināšanu arī pēc projekta beigām 2010. gada decembrī. Veselības ekonomikas centra pētnieks M.Trapencieris dalībniekus iepazīstināja ar jaunākajiem aprēķiniem par narkotisko vielu lietotāju skaitu Rīgā, bet Valsts Policijas pārstāve K.Zakarauskaite informēja par narkotisko vielu izplatību Latvijā. VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra" Narkoloģiskā palīdzības dienesta direktore A.Stirna norādīja, ka farmakoterapijai ar metadonu ir jābūt pieejamai visā valsts teritorijā un lai to īstenotu ir jāapmāca speciālisti un jāatver jauni metadona kabineti gan Rīgā, gan citās pilsētās. Savukārt, par Jelgavas metadona kabineta pieredzi ārstējot opiātu lietotājus un veiksmīgi organizējot sadarbību ar pašvaldības institūcijām stāstīja VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža" Narkoloģiskā dienesta vadītāja L.Caune.

Semināra otrā daļa tika veltīta aktivitātēm, kas UNODC projekta ietvaros notikušas ieslodzījuma vietās. Atgādināsim, ka kopš 2007. gada UNODC mazo grantu konkursa shēmas ietvaros atbalstīti pieci sabiedrisko organizāciju izstrādāti projekti un pieci ieslodzījuma vietu sagatavoti projektu pieteikumi. Vairums minēto projektu aktivitāšu bija vērstas uz ieslodzīto un cietuma darbinieku izglītošanu par HIV/AIDS, vīrushepatītiem un seksuāli transmisīvām infekcijas (STI) slimībām, inficēšanās riskiem un iespējām sevi pasargāt. Ņemot vērā to, ka ne visiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem, kas izstrādāja projektu pieteikumus, bija iepriekšēja pieredze izglītības programmu sagatavošanā un nodarbību vadīšanā, ar Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds" atbalstu tika organizētas apmācības projektos iesaistītajām personām par kaitējuma mazināšanu, narkotiskām vielām, HIV/AIDS, STI un nodarbības vadīšanas metodēm ieslodzījuma vietās.

Biedrības "Apvienība HIV.LV" priekšsēdētājs A.Molokovskis semināra dalībniekiem stāstīja par sabiedrisko organizāciju veiktajām aktivitātēm Latvijas cietumos 2009. gadā un informēja, ka 2010.gadā tiks uzsākts jauns apmācību cikls. Ar Valmieras, Liepājas un Šķirotavas cietumu pieredzi, apmācot ieslodzītos par HIV profilaksi un narkotisku lietošanas riskiem, klātesošos iepazīstināja Šķirotavas cietuma psiholoģe I.Ušacka. Šķirotavas cietums bija sagatavojis nelielu videomateriālu, kurā ieslodzītie pauda savu viedokli par mācībām un iegūto zināšanu lietderību. N.Praliča sniedza pārskatu par izglītības programmu novērtēšanas metodiku un iepazīstināja ar Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem veiktās apmācības novērtēšanas rezultātiem.

Šķirotavas un Liepājas cietumu un Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem priekšnieki, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvades Resocializācijas dienesta vadītāja I.Spure un Medicīnas daļas vadītāja R.Fedosejeva analizēja projektu ieviešanā iegūto pieredzi, kā arī iespējas turpināt iesāktās aktivitātes pēc UNODC finansējuma pārtraukšanas. Tika secināts, ka veikto apmācību rezultātā gan darbinieki, gan ieslodzītie ir labāk informēti par HIV/AIDS un citu infekcijas slimību riskiem un iespējām sevi pasargāt. Kā negaidīts rezultāts tika atzīmēts fakts, ka projekta aktivitātes ir uzlabojušas cietuma vidi - ir samazinājies konfliktu skaits, uzlabojusies komunikācija starp ieslodzītajiem un administrāciju, pieaugusi uzticēšanas ārstam un psihologam. Ieslodzītie apmāca viens otru un nodarbībās iegūtās zināšanas nodod gan saviem līdzbiedriem, gan ģimenes locekļiem. Atzinīgi tika vērtēta medicīnas, sociālās rehabilitācijas un uzraudzības dienestu sadarbība, kā arī tas, ka nodarbībās tika izmantotas interaktīvas mācību metodes. Kā būtisks faktors sekmīgai projektu ieviešanai tika minēts cietuma vadības atbalsts. Visi paneļdiskusijas dalībnieki uzsvēra, ka iesāktās mācību programmas ir jāturpina un aicināja arī pārējās ieslodzījuma vietas īstenot līdzīgas aktivitātes.

Semināra noslēgumā Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks V.Puķīte pateicās par UNODC līdzšinējo atbalstu un solīja atbalstīt visu ieslodzījuma vietu iniciatīvas piedalīties līdzīgos projektos arī turpmāk.

Semināra laikā notika izstāde, kurā bija iespēja apskatīt pašu ieslodzīto sagatavotos mācību un informatīvos materiālus par HIV un narkotiku lietošanas profilaksi. Dalībnieki saņēma UNODC projekta ietvaros sagatavoto rokasgrāmatu "Riska mazināšana narkotiku lietotāju vidū ieslodzījuma vietās".

 

ANO institūciju 2009.gadā pieņemtie lēmumi par injicējamām narkotikām un HIV ( latviešu un angļu valodās )

ANO ģenerālsekretāra uzruna Starptautiskajā AIDS dienā ( krievu un angļu valodās )

UNAIDS un Eiropas Savienības paziņojums Starptautiskajā AIDS dienā - 2009.gada 1.decembrī ( angļu valodā)

 

Darba kārtība, prezentācijas Bilžu albums Atpakaļ uz ziņu sadaļu