UNODC HIV profilakses projekta noslēguma konference

(ievietots 06/04/2011)

 

2011. gada 24. un 25. martā Rīgā notika starptautiska konference, kurā tika prezentēti UNODC projekta "HIV profilakse un aprūpe injicējamu narkotiku lietotāju vidū un ieslodzījuma vietās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā" rezultāti. Pasākumā piedalījās aptuveni 200 dalībnieku - politikas veidotāji, sabiedrības veselības eksperti, HIV profilakses pakalpojumu sniedzēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji gan no Baltijas, gan citām Eiropas valstīm.

Pēdējo četru gadu laikā UNODC ir palīdzējis veidot vienotu izpratni par efektīvu stratēģiju HIV izplatības mazināšanai injicējamu narkotiku lietotāju vidū. Narkotiku lietošanas radītā kaitējuma mazināšanas pasākumi tagad ir iekļauti Latvijas un Igaunijas nacionālajās HIV programmās. Projekta laikā ievērojami ir pieaugusi efektīvu HIV profilakses pasākumu - adatu un šļirču programmu un farmakoloģiskas opioīdu atkarības ārstēšanas pieejamība. Ir atvērti jauni šļirču maiņas punkti un palielinājies tos izmantojošo cilvēku skaits. To veicinājusi tādu efektīvu metožu ieviešana kā ielu darbs un pašu narkotiku lietotāju iesaistīšana savu līdzbiedru apmācībā par kaitējuma mazināšanu. Metadona terapijas kabinetu skaits ir pieaudzis no 1 līdz 10 Latvijā un no 12 līdz 21 Lietuvā. Lietuvā un Igaunijā terapija tagad tiek turpināta arī īslaicīgās aizturēšanas izolatoros, un Igaunijā tā ir pieejama visās ieslodzījuma vietās. Projekts arī veicinājis narkotiku atkarības ārstēšanas integrāciju ar tuberkulozes un HIV ārstēšanas programmām. Visās trīs valstīs metadona terapija tiek apmaksāta no valsts veselības aprūpes budžeta. Neskatoties uz ekonomiskās krīzes dēļ veikto budžeta un personāla samazināšanu, vairāk nekā pusē Latvijas ieslodzījuma vietu tagad ir pieejamas izglītības programmas par veselības risku mazināšanu narkotiku lietotājiem. Projekta ietvaros ir sagatavoti dažādi informatīvie materiāli un mācību programmas, gandrīz 4000 cilvēku ir piedalījušies dažādos profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. UNODC projekta rezultātā ir pieaugusi tiesībsargājošo institūciju līdzdalība nacionālo HIV programmu ieviešanā, kā arī palielinājusies sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Kaut arī pieejamība HIV profilakses pakalpojumiem ir ievērojami pieaugusi, tos vēl joprojām izmanto neliels skaits narkotiku lietotāju. UNODC reģionālā projekta koordinatore Signe Rotberga pateicās visiem projekta dalībniekiem par veiksmīgo sadarbību un aicināja turpināt iesākto darbu, lai efektīvi HIV profilakses pasākumi - adatu un šļirču programmas, metadona terapija, HIV testēšana un ārstēšana būtu pieejami pietiekami lielam narkotiku lietotāju skaitam.

Neatkarīgs eksperts Bertrand Redonnet iepazīstināja ar projekta novērtēšanas rezultātiem. Novērtēšanā tika secināts, ka projekta mērķi ir sasniegti un visi plānotie pasākumi ir realizēti.

Veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš konferences atklāšanas uzrunā apstiprināja ministrijas gatavību arī turpmāk atbalstīt projekta laikā uzsāktās aktivitātes. Diskusija par projekta rezultātu ilgtspēju parādīja, ka arī Igaunijas valdība turpinās atbalstīt kaitējuma mazināšanas programmas un nevalstisko organizāciju iesaistīšanu HIV profilaksē. Igaunijas HIV programmai ir piešķirts pietiekams finansējums, lai nodrošinātu gan profilaksi, gan ārstēšanu galvenajai riska grupai - narkotiku lietotājiem. Neskatoties uz pieaugošo HIV izplatību Lietuvas narkotiku lietotāju vidū un cietumos, nav konkrētu plānu par efektīvas un uz pierādījumiem balstītas HIV profilakses uzsākšanu šīs valsts ieslodzījuma vietās.

Papildus Baltijas valstīs sasniegto rezultātu prezentācijai konferencē liela uzmanība tika pievērsta arī labas prakses piemēriem citās valstīs, piemēram, naloksona izplatīšanai, lai novērstu mirstību no heroīna pārdozēšanas, metadona terapijas integrēšanai primārajā veselības aprūpē un policijas līdzdarbībai sabiedrības veselības mērķu sasniegšanā.

 

Darba kārtība, prezentācijas Bilžu albums Atpakaļ uz ziņu sadaļu