Islamic Republic of Iran


افزايش كنترل ايران بر كانتينرهاي ترانزيتي

بندر شهيد رجايي بندرعباس پس از تأسيس واحد كنترل كانتينر و برنامه آموزشي تشخيص كانتينرهاي پر خطر به كاركنان در فوريه 2012 رسماً به برنامه مشترك كنترل كانتينر سازمان گمرك جهاني و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل .پيوست

بندر شهيد رجايي با در بر داشتن بيش از پنجاه درصد تجارت كشور از جمله كانتينرهاي وارد كننده، صادر كننده و ترانزيت، بزرگترين بندر كشور بشمار مي رود. اين بندر به دليل موقعيت جغرافيايي اش قطب استراتژيك كانتينر هاي ترانزيتي است كه به افغانستان رفت و آمد دارند.

برنامه كنترل كانتينر در تأسيس واحدهاي تخصصي در بنادر دريايي و زميني با هدف ارتقاء كنترل كانتينرهاي حامل محموله هاي غير قانوني همچون مواد مخدر، مواد پيش ساز، مواد منفجره، و اجناس تقلبي به دولت ها كمك مي كند. افزايش مداوم استفاده از كانتينرها در سراسر جهان باعث مي شود هنگام تسهيل جريان قانوني داد و ستد، تمركز بر محموله هاي دريايي پر خطر اهميت ويژهاي بيابد. بهترين راه قطع قاچاق، به حداكثر رساندن تشخيص صحيح كانتينرهاي پر خطر به منظور بازرسي است. دستيابي به اين هدف از طريق تأسيس واحدهاي بين سازماني تشخيص كانتينر در بنادر دريايي و زميني ممكن مي شود كه برنامه كنترل كانتينر درنظر دارد آن را ارتقاء دهد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان گمرك جهاني در چهارچوب برنامه همكاري هاي فني در زمينه مواد مخدر و جرم در جمهوري اسلامي ايران (2014-2011) به صورت مشترك يك دوره آموزشي دو هفته اي براي كاركنان واحد كنترل كانتينر بندرعباس در زمينه تشخيص كانتينرها ترتيب داده اند. در طول اين برنامه آموزشي شركت كنندگان با انواع شاخص هاي خطر مربوط به تجارت از طريق كانتينر آشنا شدند، و آموختند كه چگونه با استفاده از داده هاي منابع موجود به تعقيب و تشخيص كانتينرهاي مشكوك بپردازند. همچنين، به شركت كنندگان آموزش داده شد چگونه به شناسايي كانتينرهاي پر خطر و ارزيابي فركانس خطر بپردازند و به دنبال راه هايي براي مواجهه با خطر باشند، و بالاخره با استفاده از منابع موجود چگونه به بهترين نحو ممكن با خطر روبرو شوند.

آقاي آنتونينو دلئو، نماينده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ايران در مراسم اختتاميه اظهار داشت، "اميدواريم واحد كنترل كانتينر بندرعباس نقش زيادي در افزايش قابل توجه كشفيات مواد توسط نيروي انتظامي ايران داشته باشد". در سال 2009 نيروي انتظامي ايران حدود 89% از كل مواد افيوني كشف شده در جهان را به خود اختصاص داد. كشفيات هروئين در ايران نيز در سال 2009، با 41% از كل كشفيات هروئين در جهان به ثبت رسيد.

انتظار مي رود همكاري هاي منطقه اي در زمينه مبارزه با مواد مخدر از طريق تأسيس واحدهاي تشخيصي جديد در منطقه و بهبود پايگاه هاي موجود تقويت شوند. كاركنان تواناي واحدهاي مجرب اغلب براي آموزش كاركنان واحدهاي تازه تأسيس بكار گرفته مي شوند. اين يك نمونه برجسته از ظرفيت سازي پايدار در همكاري هاي نيروي انتظامي بشمار مي رود.

برنامه كنترل كانتينر در كشورهايي همچون كيپ ورد، كاستاريكا، اكوادور، غنا، پاكستان، پاناما، سنگال و تركمنستان، داراي واحدهاي تشخيص عملي است كه به 21 كشور ديگر نيز در چهار قاره گسترش خواهد يافت. بخش ايران اين برنامه كه در پروژه"مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر به/ از افغانستان" كميسيون اروپا و سازمان همكاري هاي اقتصادي قرار مي گيرد، تحت حمايت مالي كميسيون اروپا قرار دارد.