Islamic Republic of Iran

 

مدیر کل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، غدا فتح ولی

پیام به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان

30 ژوئیه 2020

همه روزه در تمامی کشورهای جهان، قاچاقچیان انسان مشغول بهره کشی از افراد به منظور کسب منفعت هستند. افراد فقیر و آسیب پذیر، بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. بیش از 70 درصد قربانیان شناسایی شده، زنان و دختران هستند، و در حدود یک سوم قربانیان را کودکان تشکیل می دهند.

کووید-19 مخاطرات قاچاق انسان را افزایش داده است. از دست دادن شغلها، افزایش فقر، تعطیلی مدارس و رشد مراودات آنلاین، باعث افزایش آسیب پذیری افراد شده و فرصتهای جدیدی را پیش روی گروههای مجرمانه سازمان یافته قرار داده است.

این بحران باعث فشار مضاعف بر خدمات اجتماعی و عمومی شده، فعالیت دستگاههای انتظامی و نظامهای عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده، و دسترسی قربانیان به کمکهای مورد نیازشان را سختتر کرده است.

با این حال در همین شرایط دشوار، شاهد بهترین جلوه های انسانیت هستیم: قهرمانان خط مقدم، مردان و زنانی که برای رساندن حمایتهای ضروری به قربانیان قاچاق انسان، جانشان را به خطر انداخته و از هر سد و مانعی عبور می کنند.

امسال، صبغه روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، بر همین افراد تمرکز دارد – ارائه دهندگان خدمات اجتماعی، بازرسان کار، نیروهای انتظامی، دادستانها، کارکنان خدمات بهداشتی، و کارکنان سازمانهای مردم نهاد که قربانیان را شناسایی نموده، و به آنان در یافتن مسیر دسترسی به عدالت و بازسازی معیشت و زندگیشان کمک می کنند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، از مأموریت و فعالیت این نیروهای خط مقدم حمایت می کند. این حمایت از طریق تأمین منابع مالی برای کمک به قربانیان؛ تأمین لوازم بهداشت و حفاظت فردی برای واحدهای مبارزه با قاچاق انسان و توزیع این لوازم در سرپناهها، و کمک به دولتهای عضو برای کاهش آثار شیوع بیماری کووید-19 بر مقابله با قاچاق انسان.

همچنین UNODC مدیریت صندوق کمک به قربانیان قاچاق انسان (به ویژه زنان و کودکان) را به عهده دارد، که از این طریق سازمانهای مردم نهاد را در بیش از 40 کشور، برای تأمین کمک مستقیم به 3500 قربانی قاچاق انسان در سال، حمایت می کند.

من از دولتها و فعالان بخش خصوصی دعوت می کنم که به این صندوق کمک کنند، و از همگان دعوت می کنم به کارزار UNODC موسوم به «قلب آبی» با موضوع مبارزه با قاچاق انسان بپیوندند.

در روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در سال 2020 و در بحبوحه تلاشها برای پاسخگویی و خروج از بحران کووید-19، من احترام و حمایت خود را نثار فعالان خط مقدم می کنم، که با تلاش خود زندگی را به قربانیان قاچاق انسان باز می بخشند. با تأکید بر حقوق و کرامت همه انسانها، می توانیم جوامع خود را بهتر، و با جامعیت و ثبات بیشتر، بازسازی نماییم.