Islamic Republic of Iran


اولین برنامه آموزشی منطقه ای مبتنی بر کامپیوتر در زمینه "مبارزه با پولشویی، جریان های مالی غیر قانونی و معاملات نقدی مشکوک"

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران برنامه آموزشی منطقه ای مبتنی بر کامپیوتر را در زمینه"مبارزه با پولشویی، جریان های مالی غیر قانونی و معاملات نقدی مشکوک" ترتیب داد. این برنامه آموزشی از 12 تا 15 فوریه 2012 (23 تا 26 بهمن 1390) در وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران برگزار شد. این برنامه باعث شد نمایندگان واحدهای اطلاعات مالی منطقه با هدف تقویت ظرفیت های پیشگیری و بازرسی، ارتقاء دانش در زمینه فعالیت های واحد های اطلاعات مالی دیگر در منطقه، و ارائه پیشنهاداتی برای سازماندهی و اجرای برنامه های آموزشی دیگر در سطح منطقه گرد هم آیند.

کشورهای منطقه به شدت تحت تأثیر قاچاق مواد مخدر، به ویژه مواد افیونی، از افغانستان به مقصد بازارهای اروپا و نقاط دیگر جهان قرار دارند. دولت ها برای جلوگیری از ورود  عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر به بازارهای مالی قانونی کشورشان و آشفته شدن این بازارها با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در چهارچوب برنامه منطقه ای این دفتر همکاری های نزدیکی داشته اند تا بتوانند ظرفیت های خود را برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تقویت کنند. برنامه منطقه ای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برای افغانستان و کشورهای همسایه (2014-2011) در دسامبر 2011 به صورت مشترک از سوی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل شروع به کار کرد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران از سال 2007  از تلاش های دولت ایران برای مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم حمایت کرده است. این دفتر در چهارچوب برنامه کشوری خود برای جمهوری اسلامی ایران (2014- 2011) که در مارس 2011 آغاز بکار کرده است، یک سری فعالیت های همکاری فنی را برای آشنائی همتایان خود با نمونه های موفق و استانداردهای بین المللی به اجرا گذارده است تا چهارچوب بنیادی و قانونی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را با استانداردهای سازمان ملل و بین الملل هماهنگ کند. قانون مبارزه با پولشویی در سال 2008 در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. در سال 2009، آیین نامه هایی در ایران به تصویب رسید که منجر به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و همین طور آغاز به کار شورای عالی مبارزه با پولشویی، دبیرخانه اجرایی و واحد اطلاع رسانی مالی ایران شد. در ابتدای جلسه برنامه آموزشی آقای میثم نصیری احمدآبادی، مدیر کل واحد اطلاع رسانی مالی در جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت همکاری های منطقه ای در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی تروریسم تأکید کرد. وی اظهار داشت، "این برنامه آموزشی سهم عمده ای در تقویت ظرفیت کشورها برای پیشگیری، تشخیص، و بازرسی موارد پولشویی در سطح منطقه خواهد داشت."

پس از برنامه آموزشی منطقه ای مبتنی بر کامپیوتر، دومین جلسه واحدهای اطلاع رسانی مالی در منطقه با هدف برقراری لینک های عملیاتی بین متخصصین مبارزه با پولشویی، گفتگو و بررسی امکان امضای یک یادداشت تفاهم منطقه ای در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی تروریسم، تقویت همکاری جنوب- جنوب، و تبادل اطلاعات درباره موارد عملی برگزار شد. این جلسه فرصتی را برای ارائه، تبادل نظر و توزیع یک الگوی یادداشت تفاهم منطقه ای در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی تروریسم بین شرکت کنندگان و تبادل چند مورد مرتبط با پولشویی فراهم آورد. شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که این ابتکار بسیار مثبت بوده و این برنامه آموزشی باید در آینده برای متخصصین مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی تروریسم گسترش یابد و تکرار شود.