Islamic Republic of Iran

 

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران تجهیزات کارگاه نانوایی/شیرینی پزی را تهیه و به مرکز زنان در کرمان تحویل داد

  

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران (DCHQ)  اقلام تجهیزات نانوایی/ شیرینی پزی را که تحت کمک مالی دریافتی از پادشاهی نروژ تهیه شده بود به مرکز توانمندسازی زنان کرمان برای بهبود اشتغال زنان تحویل داد. مرکز توانمندسازی زنان کرمان قبلاً توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر برای دریافت حمایت بیشتر از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدبا هدف بهبود خدمات برای زنان مصرف کننده مواد مخدر در ایران شناسایی شده بود.

مرکز توانمندسازی زنان کرمان برای بهبود اشتغال زنان در سال 1395 تأسیس شد و تاکنون با ارائه خدمات درمانی و خدمات پس از ترک، اشتغال زایی و خدمات بازگشت به جامعه به بیش از 260 زن بهبودیافته خدمات ارائه کرده است. این مرکز درخواست حمایت از راه اندازی کارگاه نانوایی/شیرینی پزی برای حمایت از زنان بهبودیافته از مصرف کننده مواد را از طریق ایجاد فرصتی برای ادغام اجتماعی از طریق ایجاد اشتغال، حمایت از خود و افراد تحت تکفل خود با داشتن درآمد ارائه کرد.

عموماً زنانی که مشکلات مصرف مواد دارند از منابع کمتری (از لحاظ تحصیلات، اشتغال، درآمد) نسبت به مردان برخوردارند، از فرزندان تحت تکفل خود نگهداری می­کنند و مشکلات شدیدتری دارند. مشکل استفاده زنان از مواد به شدت مورد انگ است و هنجارهای فرهنگی ممکن است اعتراف به چنین مشکلی را برای زنان دشوار کند. بنابراین، سازماندهی و تنظیم برنامه از جنبه های مهم برنامه ریزی و توسعه برنامه هایی برای زنان برای مقابله با انگ و حمایت از ادغام زنان بهبودیافته مصرف کننده مواد در جامعه است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد هموارهبه حمایت از شرکای ایرانی و بر اساس درخواست آنها و در راستای وظایف خود ادامه می دهد که این شامل تهیه اقلام کارگاه نانوایی/ شیرینی پزی برای تولید شیرینی است. این کارگاه شیرینی پزی فرصت شغلی و درآمدزایی را برای زنان بهبودیافته از مصرف مواد فراهم می کند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران تحت برنامه مشارکت کشوری خود در جمهوری اسلامی ایران به حمایت از شرکای ملی در توسعه ظرفیت های فنی سازمان های غیردولتی مشابه در ارائه خدمات همه جانبه به جمعیت هدف آسیب دیده از مواد ادامه خواهد داد.