د پاملرنې علم

لومړی واورئ، د خوشحاله، سالم او پالونکو کورنیو سره د مرستې لپاره د UNODC نوښت