Gospodin Milan Pekić

<h5>Kancelarija za borbu protiv droga, Republika Srbija</h5>
Kancelarija za borbu protiv droga, Republika Srbija

Možete li ukratko opisati svoju organizaciju i opšte pristupe koje primenjujete kada radite na prevenciji upotrebe droga?

Kancelarija za borbu protiv droga je služba Vlade Republike Srbije nadležna za implementaciju politika droga u Republici Srbiji, kao i za koordinaciju relevantnih institucija koje su nadležne u oblasti borbe protiv droga. Kao takva, Kancelarija učestvuje u izradi nacionalnih dokumenata na području borbe protiv droga, a fokus postojećih nacionalnih dokumenata je upravo prevencija upotrebe droga. Kancelarija za borbu protiv droga nastoji da uključi što veći broj različitih državnih institucija i organizacija, kao i organizacija civilnog društva, u izradu nacionalnih dokumenata i sprovođenje politika droga, zato što je multisektorski pristup problemu droga pokazao najefikasnije i najefektivnije rezultate. U skladu s navedenim, Kancelarija za borbu protiv droga i u oblasti prevencije ističe multisektorski pristup u prvi plan. Osim toga, pokazala se neophodnost za decentralizacijom politika droga, te Kancelarija nastoji da u multisektorsku saradnju u što većem broju uključi i institucije i organizacije na lokalnom nivou.

Kako biste ocenili prevalenciju upotrebe droga u Srbiji i koja su područja vašeg delovanja kada je reč o prevenciji upotrebe droga?

Kada je reč o prevalenciji upotrebe droga u Republici Srbiji, poslednje ESPAD istraživanje sprovedeno u Srbiji pokazalo je da je situacija manje više slična situaciji u većini evropskih država. Šta više, istraživanje je pokazalo da je u nekim segmentima, kao što je recimo upotreba kanabisa, procenat upotrebe niži nego u većini evropskih zemalja. Ipak, pokazala se neophodnost sprovođenja prevencije zasnovane na dokazima, prilagođavanja programa prevencije savremenim izazovima i multisektorski pristup, kako bi se u većoj meri doprinelo smanjenju rizičnog ponašanja mladih.

Kancelarija za borbu protiv droga sarađuje sa svim relevantnim institucijama u oblasti prevencije upotrebe droga kroz implementaciju različitih projekata i programa prevencije, kao i u izradi nacionalnog programa prevencije. Osim toga, Kancelarija je potpisala memorandume o saradnji s 15 organizacija civilnog društva koje se između ostalog bave prevencijom, a s kojima učestvuje u različitim projektima, seminarima i konferencijama, s ciljem podizanja svesti i informisanosti građana o posledicama zloupotrebe droga. Svakako, saradnja s međunarodnim institucijama i organizacijama, koju Kancelarija ima s organizacijama kao što su EMCDDA i UNODC, omogućava i implementaciju i praćenje savremenih trendova u oblasti prevencije.

Da li biste mogli da opišete korake i proces mapiranja zainteresovanih strana u pripremi realizacije projekta „Pažljivo slušajte“ u Srbiji?

Kancelarija za borbu protiv droga je izradila strategiju promocije projekta, u kojoj je osmišljen plan sprovođenja projekta u Republici Srbiji. Prema navedenoj strategiji, Kancelarija za borbu protiv droga osmislila je multisektorski pristup sprovođenju projekta, prema kojem je zamišljeno zajedničko delovanje državnih institucija u čijim su nadležnostima oblasti porodice, vaspitavanja dece, borba protiv droga kao i zdravlje ljudi.

Smatram da je projekat „Pažljivo slušajte“ zaista bitno sredstvo u smislu prevencije droga, i zbog svoje široke rasprostranjenosti s obzirom na to da obuhvata i roditelje, i nastavnike, i vaspitače, i zdravstvene radnike. Ono što je posebno interesantno je što se projekat fokusira na važnost razvijanja životnih veština, što usmereva pažnju na porodice sa decom stvaranjem zdravih životnih sredina za odgajanje i vaspitavanje dece, stvaranjem zabavnih rutina za decu, proveravajući ih i aktivno slušajući ih, na koji način se veoma uspešno vrši prevencija droga.

Nakon početka realizacije projekta „Pažljivo slušajte“ koji su dalji koraci koje planirate da preduzmete“?

Kancelarija za borbu protiv droga je započela sa sprovođenjem globalne kampanje „Pažljivo slušajte “. Nakon održanog inicijalnog sastanka sa potencijalnim partnerima u sprovođenju projekta, Kancelarija trenutno održava pripremne sastanke sa relevantnim državnim institucijama radi usaglašavanja načina sprovođenja projekta i detalja u istom.

Sa Ministarstvom zdravlja dogovoreno je da se od septembra započne sa sprovođenjem projekta u okviru nacionalnog preventivnog programa koji Ministarstvo zdravlja sprovodi kroz radionice sa decom i roditeljima na području cele Srbije, gde bi materijal projekta „Pažljivo slušajte“, odnosno reklame i video zapisi predstavljali dopunu aktivnosti nacionalnog preventivnog programa. Sa Ministarstvom prosvete i ostalim državnim institucijama dogovoreno je da se vrši distribucija materijala u ustanove, kao i promocija materijala na internet stranicama i društvenim mrežama navedenih državnih organa.

U slučaju da su i druge zemlje zainteresovane za pokretanje programa „Pažljivo slušajte“ koje korisne savete ili preporuke biste želeli da date?

Program „Pažljivo slušajte“ preporučio bih svim zainteresovanim državama, zato što predstavlja jedinstvenu priliku za međusobnu saradnju svih institucija i organizacija koje imaju nadležnosti u oblasti vaspitavanja dece i politika droga. Ovakva vrsta programa i multisektorske saradnje, omogućava uključivanje celog društva u podizanje svesti o neophodnosti pravilnog vaspitavanja dece podsticanjem raznoraznih životnih veština, čime se doprinosi kako zdravlju dece, tako i zdravlju čitavog društva. Posebno bih želeo da istaknem zahvalnost što je Republika Srbija dobila tu čast da ovaj globalni projekat bude preveden i na srpski jezik, i što je Kancelarija za borbu protiv droga prepoznata kao institucija koja će doprineti njegovom kvalitetnom sprovođenju.

Milan Pekić je direktor Kancelarije za borbu protiv droga u Republici Srbiji. Završio je Kriminalističku akademiju u Beogradu, smer kriminologija, i Visoke studije bezbednosti i odbrane u okviru Škole nacionalne odbrane Univerziteta odbrane u Beogradu. Većinu svoje karijere proveo je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, obavljajući poslove vezane za zloupotrebu droga.

Made possible with the generous support of France.