Islamic Republic of Iran

مقالاتی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

مرور روشهای مفید و ابزارهای بین المللی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در مقابله با قاچاق انسان و مهاجرین

 

12 اکتبر2014 -  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران درتاریخ 23 - 24 سپتامبر 2014 اقدام به برگزاری اجلاسی  در خصوص قاچاق انسان و مهاجرین با حضور کارشناسان داخلی و بین المللی، قضات، دانشگاهیان، نمایندگان سفارت های نروژ و ایتالیا و همچنین دفتر مرکزی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین در تهران نمود.دستورکار و محورموضوعات  مورد بحث، کنوانسیون سازمان متحد ملل در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و بررسی روشهای بین المللی مؤثردر مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرین بود. نکته شایان توجه اینکه،درحالیکه کنوانسیون سازمان متحد ملل در مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی برای تصویب در مجلس ایران در دست بررسی می باشد، مقامات ایرانی شرکت کننده در سخنان افتتاحیه از تصویب این کنوانسیون و اجرای سه پروتکل....[Read More]

***