Islamic Republic of Iran

تحقيق دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان مي دهد كه قتل در بخش هائي از قارهَ آمريكا و آفريقا بيشترين رقم را داراست.

 

وين، 13 مهر 1390 (سرويس اطلاعات سازمان ملل)- دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اولين تحقيق جهاني قتل را معرفي كرد. اين تحقيق نشان مي دهد كه مردان جوان، به خصوص در آمريكاي جنوبي و مركزي، جزاير كارائيب، و آفريقاي جنوبي و مركزي، در معرض بيشترين خطر قتل هستند اما زنان در معرض بالاترين خطر قتل به دليل خشونت هاي خانگي هستند. شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد ميزان قتل در آمريكاي مركزي و جزاير كارائيب رو به رشد و طبق اين تحقيق "نزديك به نقطهَ بحران" است.

سلاح هاي گرم عامل ميزان رشد قتل در اين دو منطقه است، همانطور كه سه چهارم قتل ها، در مقايسه با 21 درصد در اروپا، توسط اسلحه رخ مي دهد. مردان (9/11 در هر 000'100 نفر) نسبت به زنان (6/2 در هر  000'100 نفر)  بيشتر در معرض خطر مرگ ناشي از خشونت قرار دارند، اگرچه متغيرهائي بين كشورها و مناطق وجود دارد. در كشورهائي با ميزان بالاي قتل، به خصوص در نتيجهَ استفاده از سلاح گرم، همچون در آمريكاي مركزي، از هر 50 مرد سن 20 سال يك نفر قبل از رسيدن به سن 31 سالگي كشته مي شود - اين رقم چند صد برابر بيشتر از بعضي بخش هاي آسيا است.

در سال 2010 در دنيا 000'468 قتل اتفاق افتاد. حدود 36 درصد از تمام قتل ها در آفريقا، 31 درصد در قارهَ آمريكا، 27 درصد در آسيا، 5 درصد در اروپا و 1 درصد در اقيانوسيه رخ مي دهد.

ارتباط واضح بين جرم و توسعه

اين تحقيق همچنين ارتباط روشني را بين جرم و توسعه نشان مي دهد. طبق اين تحقيق كشورهاي با اختلاف هاي گستردهَ درآمد چهار برابر بيشتر از جوامع متعادل تحت تأثير جرم خشونت بار قرار مي گيرند. برعكس، همانطور كه 15 سال اخير در آمريكاي جنوبي نشان داده است، رشد اقتصادي اين موج را متوقف مي كند.

جرم مسبب اصلي و نتيجهَ فقر، ناامني و عدم توسعه است. جرم باعث از بين رفتن تجارت ، تضعيف سرمايهَ بشري و بي ثباتي در جامعه مي شود. در اينجاست كه به اقداماتي با هدف نياز است. يوري فدوتوف، مدير اجرائي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مي گويد: "براي دستيابي به اهداف توسعهَ هزاره، سياست هاي پيشگيري از جرم مي بايست با توسعهَ اجتماعي و اقتصادي و حكومت دموكراسي مبني بر حاكميت قانون تركيب شوند."

طبق اين تحقيق، افت ناگهاني در اقتصاد مي تواند ميزان قتل را بالا ببرد. در كشورهاي انتخاب شده، در طول بحران اقتصادي 09/2008، قتل هاي بيشتري اتفاق افتاد كه با كاهش توليد ناخالص داخلي، شاخص قيمت مصرف كننده بالاتر و بي كاري بيشتر همزمان شده بود.

اسلحهَ گرم، جرم جوان و جرم سازمان يافته

در سال 2010 42 درصد از قتل ها با استفاده از سلاح گرم رخ داده است (قارهَ آمريكا: 74 درصد، اروپا: 21 درصد). جرم مسلح باعث وقوع جرم خشونت بار در آمريكاي مركزي و جزاير كارائيب مي شود - تنها منطقه اي كه شواهد ميزان رو به رشد قتل را نشان مي دهند. آقاي فدوتوف گفت: "اين مهم است كه اقدامات در جهت پيشگيري از جرم مي بايست سياست هاي تصويب و اجراي پروتوكل استفاده از اسلحه را شامل شود." او تأكيد كرد اگرچه 89 كشور طرف هاي اين پروتوكل هستند كه تكميل كنندهَ كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرم سازمان يافتهَ فراملي است، كشورهاي بيشتري بايد عضو اين ابزار حقوقي شوند و دفتر او آمادهَ كمك به اين كشورها است. سياست هاي داخلي در پيشبرد شروط اين پروتوكل مي تواند به جلوگيري از انحراف تسليحات گرم در جهت دامن زدن به خشونت و در نتيجه افزايش قتل كمك كند."

جرم سازمان يافته، به خصوص قاچاق مواد مخدر، دليل يك چهارم از قتل هاي ناشي از استفاده از اسلحه در قارهَ آمريكا ، و تنها حدود 5 درصد از قتل ها در اروپا و آسيا (كه داده در دسترس است) به شمار مي رود. هر چند اين بدان معنا نيست كه گروه هاي جرم سازمان يافته در اين دو منطقه فعال نيستند ولي ممكن است به گونه اي عمل كنند كه تا حدي نياز به تسلط به خشونت مرگبار نباشد.

جرم و خشونت، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، به طور عمده در جمعيت جوان است. در حالي كه هر سال در جهان 9/6 از هر 000'100 نفر كشته مي شوند، ميزان قربانيان مرد جوان سه برابر بيشتر (1/21 در هر 000'100 نفر) است. مردان جوان بيشتر اسلحه در اختيار دارند، در جرم خياباني دخيل مي شوند، در درگيري باندي شركت مي كنند و مرتكب به جرائم مربوط به مواد مخدر مي شوند. شهرها ممكن است سه برابر بيشتر از مناطق با جمعيت كمتر صحنهَ قتل باشند.

ابعاد جنسيتي جرم خشونت بار

در جهان، حدود 80 درصد از قربانيان قتل و گناهكاران مرد هستند. در حالي كه به نظر مي رسد مردها بيشتر در مكان هاي عمومي كشته مي شوند، زنان به طور عمده در خانه به قتل مي رسند، همانطور كه در اروپا نيمي از تمام قربانيان زن توسط يكي از اعضاي خانواده كشته شده اند. اكثر قربانيان خشونت مربوط به خانواده زنان هستند. در اروپا، به عنوان مثال، زنان تقريباً 80 درصد از تمام افرادي را تشكيل مي دهند كه توسط شريك قبلي يا فعلي در سال 2008 كشته شده اند.

تصوير كلي

در حال حاضر، تمام داده ها پيرامون قتل هاي عمد از عدالت كيفري يا سيستم هاي سلامت عمومي جمع آوري مي شود. هر چند، تمام كشورها ظرفيت جمع آوري آمار منسجم و قابل اعتماد را ندارند. بنا بر اين سازمان هاي منطقه اي و بين المللي تنها بخشي از تصوير كلي وضعيت جرم در دنيا را دارند. دانستن الگوها و مسبب هاي جرم خشونت بار براي اتخاذ استراتژي هاي پيشگيرانه مهم است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از كشورها در زمينه هاي پيشگيري از جرم و عدالت كيفري، به خصوص ناشي از قاچاق مواد مخدر و جرم سازمان يافته، حمايت مي كند. اين دفتر ابزار مساعدت فني جهت كمك به كشورها براي تبديل خط مشي به واقعيت را ايجاد كرده است و از توسعهَ استراتژي هاي الگو و اقدامات عملي حمايت مي كند.

*****

براي اطلاع بيشتر با افراد زير مي توانيد تماس حاصل فرمائيد:

خانم پريتا بنرجي

مدير اطلاعات عمومي، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

تلفن: 5764-26060 (1-43+)

آدرس الكترونيك: preeta.bannerjee@unodc.org

يا

آقاي آلون جونز

رئيس ارتباط و اطلاع رساني، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

تلفن: 5726-26060 (1-43+)

آدرس الكترونيك: alun.jones@unodc.org

.