Islamic Republic of Iran


برنامهَ كشوري دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (2014-2011)

زير برنامهَ 3: جرم، عدالت كيفري و فساد

زير برنامهَ 3 بر جرم، عدالت كيفري و فساد تأكيد دارد.

هدف زیر برنامۀ 3 افزایش ظرفیت ملی در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته، پولشویی و فساد می باشد. ظرفیت سازی در زمینۀ قانونگذاری، نظارت و نهادینه سازی در عرصۀ کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافتۀ فرا ملی (UNTOC)، بویژه در مورد مبارزه با پولشویی،حمایت مالی تروریسم، و معاضدت قضایی ارائه خواهد شد. در این راستا امکان همکاری های منطقه ای و بین  المللی از طریق یک ابتکار دفتر مقابله با مواد خدر و جرم سازمان ملل متحد تحت عنوان برنامه از FIU تا FIU  (با تسهیل گفتگو بین واحد اطلاعات مالی ایران و واحد اطلاعات مالی سایر کشورها) فراهم می شود. زیربرنامۀ 3 در پایه گذاری سیستم مؤثر یکپارچه، پاسخگو و کارآمد در زمینۀ مبارزه با فساد که به موازات کنوانسیون مبارزه با فساد(UNCAC)، عمل می کند. با کمک های فنی در زمینۀ قانون گذاری،توانمند سازی و نهادینه کردن از تلاش های ملی حمایت خواهد نمود. به علاوه، ابتکار خلّاقانه ای از سوی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد ویونسکو با هدف افزایش ظرفیت ملی در مقابله با قاچاق اموال فرهنگی، هنری و عتیقه جات همگام با کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافتۀ فرا ملی (UNTOC) آغاز خواهد شد.مساعدت قضایی به همین ترتیب نهادینه سازی و ارتقاء همکاری های بین المللی از جمله مواردی است که دراین ابتکار پیش بینی شده است.