Islamic Republic of Iran

 

Documents

 
 

کووید-19 یک بیماری عفونی است که به سبب کرونا ویروس بسیار تازه کشف شده ای ایجاد شده است.

زندانیان می بایست از مراقبت های بهداشتی، دست کم تا آن اندازه که برای عموم مردم دسترس پذیر است،
برخوردار باشند، و می بایست به خدمات رایگان مراقبت های بهداشتی ضروری بدون هیچ تبعیضی به دلیل
وضعیت قانونی شان برخوردار باشند.

[Full Text - Fa]

  

 

 

 

کووید-19: پیشگیری و کنترل شیوع برای کسانی که در زندان زندگی میکنند.

کووید-19 نوعی بیماری عفونی است که به سبب کرونا ویروس بسیار تازه کشف شده ای ایجاد شده است.


[Full Text - Fa]

  

 

 

 

گزارش وضعیت

واکنش به کووید-19 و کسب آمادگی برای مقابله با آن در زندانها

[Full Text - Fa]

  

 

 

 

حمایـت از کـودکان محـروم از آزادی در زمان شـیوع کووید-19

خدمات مساعدت فنی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

[Full Text - Fa]

  

 

 

 

مراقبت از کودک در واکنش به منع کامل عبور و مرور در زمان شیوع کووید-19

فاصله گــذاری اجتماعــی و مقــرارت منــع کامــل عبــور و مــرور بــه منظـور جلوگیـری از گسـترش بیمـاری ویـروس کرونـا (کووید-19) در حــال تغییــر دادن زندگــی خانوادگــی میلیون هــا نفــر در سراســر جهـان اسـت. ممکـن اسـت اضطراب هـا و تشـویش های فرزندپـروری بـرای والدینـی کـه در شـرایط کنونـی فرزندانشان از محیـط مدرسـه بریـده شـده اند، بـر اثـر ضـرورت سروسـامان دادن بـه تعهـدات کاری و مراقبـت از فرزندانشـان و نیـز نگرانی هـای بالقـوه از بابـت از دسـت دادن درآمـد، رو بـه افزایـش بگـذارد. بـرای میلیون هـا خانواده در سراسـر جهـان کـه هـم اکنـون هـم آسـیب پذیرند، ماننـد پناهجویـان یـا کسـانی کـه بـا منابـع انـدک گـذران می کننـد، ایـن گرفتاری هـا بـه مراتـب بیشـتر اسـت.  اطلاعاتی کــه در این کتابچه آمــده است آگاهی هایــی فراهــم مــی آورد تــا ببینیــد چگونــه میتــوانید هــم بــه خودتــان و هــم بــه فرزندانتــان یــاری کنیــد تــا از عهــده چالش هــای پیــش رو برآییــد، و چگونــه همچنـان در پیونـد بـا خانـواده خـود باقـی بمانیـد. هماهنگـی و همدلـی خانـواده کمـک می کنـد تـا نگرانـی و تشــویش های کــودک تخفیف یابــد و در عیــن حــال آنهــا را ایمــن نگــه مــی دارد. [Full Text - Fa]

 

 

کووید-19: پیشگیری، درمان، مراقبت و حمایت از مصرفکنندگان موادمخدر در برابر اچ.آی.وی.
کووید-19 یک بیماری عفونی است که به سبب کرونا ویروس بسیار تازه کشف شده ای ایجاد شده است.

[Full Text - Fa]

  

 

 

 

 

کووید-19: پیشگیری، درمان، مراقبت و حمایت از مصرفکنندگان موادمخدر در برابر اچ.آی.وی.
هشدارهای سودمند و مؤثر برای در میان گذاشتن با مراجعه کنندگان

[Full Text - Fa]

  

 

 

 

 

کووید-19: پیشگیری، درمان، مراقبت و حمایت از مصرفکنندگان موادمخدر در برابر اچ.آی.وی.
توصیه‌هایی برای مراکز خدمات رسانی

[Full Text - Fa]

  

 

 

 

 
اطلاعات برای والدینی که در دوران همه‌گیری کووید۱۹ در اردوگاه‌های پناهندگان یا منطقه‌های پرجمعیت زندگی می‌کنند

سازگارى با دشوارى هایى که شما در دوران شیوع بیمارى کرونا ویروس (کووید-19) براى حفظ ایمنى و تندرستى خانواده تان با آن روبه رو هستید مى تواند چالش انگیز باشد. در اینجا، براى از سرگذراندن این دوران چند توصیه و راهنمایى پیشنهاد مى کنیم. [Full Text - Fa]

  

 

 

 

دستور عملهاي موضوعی دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد دربارهً خشونتِ جنسیت پایه بر ضدّ زنان و دختران

خشونتِ جنسیت پایه بر ضدّ زنان و دختران  با در نظر گرفتن خشونت ورزي از سوي شریک جنسی به منزله رایج ترین شکل، در بسیاري جوامع به شدت رواج دارد که سبب از بین رفتن انسجام و توسعه اجتماعی می گردد.  موقعیتهاي اضطراري، مانند همه گیري جاري کووید - 19، خطر بروز این گونه خشونت را نسبت به افراد، خانواده ها و جوامع شدت می بخشد. در واقع، سیاست هاي ناظر بر منع کامل عبور و مرور که در در بسیاري از کشورها در سراسر جهان به اجرا درآمده است، اختلال در نظم اقتصادي، اجتماعی و شبکههاي حمایتی، تغییرات ناگهانی در عرصه خانوادگی، فشار، مصرف بیشتر مواد مخدر و کاهش دسترسی به خدمات چه بسا احتمال بروز خطر و پیآمدهاي خشونت جنسیتپْایه بر ضدّ زنان و دختران را افزایش می دهد. [Full Text - Fa]

 

توصیه‌هایی در خصوص درمان، مراقبت و بازتوانی افراد دارای اختلال مصرف مواد در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا

پاندمی ها و فوریت های پزشکی مانند شیوع کووید- 19 می توانند جان بسیاری از مردم را بگیرند و مشکلات عدیده ای برای اقتصاد جهانی و به طور کلی امنیت و ثبات بوجود آورند. اطمینان از دسترسی مداوم به مراقبت های بهداشتی در طی همه گیری، از جمله ارائه خدمات به مصرف کنندگان مواد و درمان اختلالات مصرف مواد ، نه تنها برای محافظت از سلامت جوامع بلکه برای امنیت و ثبات ضروری است. [Full Text - Fa]

 

 

 

خلاصه سیاست‌ها: پیشگیری، درمان و مراقبت ویروس نقص ایمنی (اچ‌آی‌وی) در زندان‌ها و محیط‌های بسته - مجموعه جامع مداخلات

[Full Text - Fa]

 

 

 

 

 

From Coercion to Cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment

The aim of this draft discussion paper is to promote a health-oriented approach to drug dependence. It outlines a model of referral from the criminal justice system to the treatment system that is more effective than compulsory treatment, which results in less restriction of liberty, is less stigmatizing and offers better prospects for the future of the individual and society. The paper is based on the deliberations of a group of international experts present at a scientific workshop held at Vienna in October 2009 on: "Voluntary-based or compulsory drug dependence treatment? From mandated treatment to therapeutic alliance". [Full Text - En]

 

از اعمال زور و فشار تا همبستگی و اتحاد

هدف این سند، ترویج رویکرد مبتنی بر سلامت در درمان وابستگی به مواد مخدر است. این سند، مدلی را برای ارجاع از سیستم قضایی به سیستم درمان معرفی می کند که مؤثر تر از درمان اجباری است و منجر به محدودیت کمتر، تبعیض کمتر، و آینده بهتری برای فرد و جامعه می شود. این مقاله بر اساس مذاکرات گروهی از کارشناسان بین المللی شرکت کننده در یک کارگاه علمی در وین، مهر ماه سال 1388، با موضوع : درمان داوطلبانه یا اجباری وابستگی به مواد مخدر؟ از درمان اجباری تا پیوستگی درمانی، تهیه شده است

[Full Text - Fa]

 

International Standards on Drug Use Prevention

Launched by UNODC in March 2013, the International Standards are intended to guide policymakers worldwide to develop programmes, policies and systems that are a truly effective investment in the future of children, young people, families and communities. These global International Standards summarize the currently available scientific evidence and identify the major components and features of an effective national drug prevention system. The document describes interventions that have been proven to be effective in various countries, broken down by age category. It also outlines some drug prevention issues that require further research. This work builds on and recognizes the work of many other organizations (e.g. EMCDDA, CCSA, CICAD, Mentor, NIDA, WHO) which have previously developed standards and guidelines on various aspects of drug prevention. [Full Text - En]

استانداردهای بین المللی در خصوص پیشگیری از مصرف مواد

استاندارد بین المللی در خصوص پیشگیری از مصرف مواد توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای راهنمایی و هدایت سیاستگذاران در سراسر جهان به منظور توسعه برنامه ها، سیاست ها و سیستم های مؤثر در سرمایه گذاری برای آینده کودکان، جوانان، خانواده ها و جوامع، در اسفند ماه سال 1391 راه اندازی شد. این استانداردهای بین المللی و جهانی، شواهد علمی موجود را خلاصه می کند و بخش های اصلی و خصوصیات یک سیستم مؤثر پیشگیری از مواد ملی را شناسائی می کند. این سند، مداخلاتی را که در کشورهای مختلف مؤثر بوده اند بر اساس سن طبقه بندی و همچنین حوزه هایی را که نیاز به تحقیقات بیشتری دارند، معرفی می کنند. این سند بر اساس فعالیتهای پیشتر انجام شده توسط سازمانهای دیگر که قبلاً استانداردها و دستور العمل هایی را در حوزه های مختلف پیشگیری تهیه نموده اند، تنظیم شده است

(e.g. EMCDDA, CCSA, CICAD, Mentor, NIDA, WHO)

[Full Text - Fa]

 

Principles of Drug Dependance Treatment

This discussion paper aims to encourage Governments and other partners to take concerted action for the implementation of evidence-based drug dependence treatment services, which respond to the needs of their populations. It outlines nine key principles for the development of services for treatment of drug use disorders. Depending on human and financial resources available and the quality level of the existing health system in each country, the actions suggested by the present document may be progressively and gradually implemented, taking into account the outlined components for each principle as general framework. [Full Text - En]

 

اصول درمان وابستگی به مواد مخدر

هدف از تنظیم این سند، تشویق دولت ها و سایر شرکا برای اقدامی همآهنگ و پاسخگو به نیازهای جمعیت هر کشور جهت اجرای خدمات مبتنی برشواهد درمان وابستگی به مواد است. این سند شامل 9 اصول کلیدی برای توسعه خدمات درمان اختلالات مصرف مواد مخدر است. با توجه به منابع انسانی و مالی در دسترس و سطح کیفیت سیستم های سلامت موجود در هر کشور، اقدامات پیشتهاد شده در سند حاضر با در نظر گرفتن اجزا مشخص شده برای هر اصل به عنوان چارچوب کلی، ممکن است به تدریج به اجرا در آید

[Full Text - Fa]

 

Drug Dependence Treatment: Community Based Treatment

The manual entitled "Drug Dependence Treatment: Community Based Treatment" was translated into Farsi in 2013 by UNODC Iran with the financial support of the Kingdom of Sweden , under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04).This manual is a product of Treatnet1, the International Network of DrugDependence Treatment and Rehabilitation Resource Centers, initiated by UNODC. [Full Text - En]

 

درمان وابستگي به موادمخدر: درمان جامعه محور

راهنمای "درمان وابستگي به موادمخدر: درمان جامعه محور" توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی سوئد تحت زیر برنامه دوم با عنوان "كاهش تقاضاي مواد مخدر و کنترل اچ-آی وی" از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران در سال 2014-2011، در سال 1392به فارسی ترجمه شد. اين راهنما حاصل فعاليت شبكۀ بين المللي درمان وابستگي به مواد مخدر و مراكزتوانبخشي است كه توسط دفترمقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ايجاد شده است.

[Full Text - Fa]

 

Evaluation of Substance Use Treatment Programmes

Due to the complexity of current substance abuse treatment programmes and the growing number of clients entering treatment, the evaluation of such programmes is not only desirable but also necessary to insure that existing resources are efficiently distributed and services are of the highest quality. Against this background, this text was translated into Farsi in 2012 under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04) and with financial support of the Federal Republic of Germany [Full Text - En]

 

ارزيابی برنامه های درمان سوءمصرف

به دليل پيچيدگی برنامه های جاری درمان سوء مصرف مواد و شمار فزاينده مراجعانی كه وارد چرخه درمان می شوند، ارزيابی چنين برنامه هايی نه تنها مطلوب، بلكه ضروری است تا اطمينان حاصل شود منابع موجود به شيوه ای كارآمد توزيع شده اند و خدمات از بالاترين كيفيت برخوردارهستند. گزارش این ارزیابی در سال 1391 تحت زیر برنامه دوم، "كاهش تقاضاي مواد مخدر و کنترل اچ آی وی"، از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برای 2014- 2011 و تحت حمایت مالی جمهوری فدرال آلمان به فارسی ترجمه شده است.

[Full Text - Fa]

 

Opioid Substitution Treatment in Custodial Settings

The practical guide entitled "Opioid Substitution Treatment in Custodial Settings" was translated into Farsi in 2013 by UNODC Iran with the financial support of the Kingdom of Sweden , under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04).This guide is to support prison doctors,contracted doctors, prison health care workers, prison administration, NGOs and others in delivering or supporting substitution treatment to opioid dependent prisoners. [Full Text - En]

 

درمان جایگزین مواد افیونی در زندانها

راهنمای عملی "درمان جایگزین مواد افیونی در زندانها" توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی سوئد تحت زیر برنامه دوم، "كاهش تقاضاي مواد مخدر و کنترل اچ آی وی"، از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برای 2014- 2011 در سال 1392به فارسی ترجمه شد. این راهنما برای پزشکان زندان، پزشکان قراردادی، کارکنان خدمات درمانی زندان، مدیریت زندانها، سازمانهای غیردولتی و افرادی که به زندانیان دارای وابستگی به مواد افیونی درمان جایگزین ارائه می دهند، مفید است.

[Full Text - Fa]

 

Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV/AIDS prevention

The WHO, UNODC and UNAIDS position paper on "Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV/AIDS prevention" was translated into Farsi in 2014 by UNODC Iran with the financial support of the Kingdom of Norway , under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04). This position paper covers a wide range of issues, from the rationale for this treatment modality to specific considerations regarding its provision for individuals dependent on opioids and supporting HIV/AIDS prevention programmes. [Full Text - En]

 

درمان نگهدارنده جایگزین در مدیریت وابستگی به مواد شبه افیونی و پیشگیری از اچ‌آی‌وی/ایدز

مقاله اعلام نظر WHO/UNODC/UNAIDS "درمان نگهدارنده جایگزین در مدیریت وابستگی به مواد شبه افیونی و پیشگیری از اچ‌آی‌وی/ایدز" توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی نروژ تحت زیر برنامه دوم، "كاهش تقاضاي مواد مخدر و کنترل اچ آی وی"، از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برای 2014- 2011 ، در سال 1393به فارسی ترجمه شد. این مقاله طیف گسترده‌ای از مسائل، از دلایل انتخاب این روش درمان گرفته تا ملاحظات ویژه مربوط به ارائه این درمان برای افراد وابسته به مواد شبه افیونی و همچنین حمایت از برنامه های پیشگیری ازاچ‌آی‌وی/ایدز را پوشش می‌دهد.

[Full Text - Fa]

 

Protocol on Assessing Drug Use and HIV in Prison Settings

The "Protocol on Assessing Drug Use and HIV in Prison Settings" was translated into Farsi in 2014 by UNODC Iran with the financial support of the Kingdom of Norway , under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04). This protocol has been developed with the aim of providing guidelines for carrying out assessments in an effort to harmonize to the extent possible the data collection exercise and as such facilitate exchange of expertise when similar problems are encountered. [Full Text - En]

 

پروتكل درباره ارزيابی مصرف مواد واچ آی وی در زندانها

"پروتكل درباره ارزيابی مصرف مواد واچ آی وی در زندانها" توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی نروژ ، تحت زیر برنامه دوم، "كاهش تقاضاي مواد مخدر و کنترل اچ آی-وی"، از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برای 2014- 2011 در سال 1393 به فارسی ترجمه شد. هدف از تهیه این پروتکل، ارائه رهنمودهایی برای اجرای این ارزیابی ها است تا بتوان جمع آوری داد ه ها را تا حد ممکن هماهنگ ساخت.

[Full Text - Fa]

 

Psychosocial Care for Women in Shelter Homes

The manual entitled "Psychosocial Care for Women in Shelter Homes"was translated into Farsi in 2014 by UNODC Iran with the financial support of the Kingdom of Sweden , under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04).The manual enables the care givers to have an understanding of the various laws and policies which are available for safeguarding rights of women in India. It focuses on a key component of the caring of care givers and on stress and burn-out, balancing family and professional life, and resource management. [Full Text - En]

 

مراقبت رواني اجتماعي از زنان در خانه هاي امن

راهنمای"مراقبت رواني اجتماعي از زنان در خانه هاي امن" در سال 1393 توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی سوئد ، تحت زیر برنامه دوم، "كاهش تقاضاي مواد مخدر و کنترل اچ آی وی"، از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران برای 2014- 2011 به فارسی ترجمه شد. اين راهنما به مراقبان خانه های امن را با قوانین و خط مشی های موجود كه می توان از آنها برای حفاظت از حقوق زنان هند بهره گرفت، آشنا می کند. اين راهنما توجه خود را بر يك عنصر مهم كه مراقبت از ارائه دهندگان خدمات است، و همچنین بر تنش و فرسودگی، برقراری توازن میان زندگی خانوادگی و حرفه ای و مديريت منابع متمركز می كند.

[Full Text - Fa]

 

Sex Work, HIV/AIDS, and Human Rights in Central and Eastern Europe and Central Asia

In some countries, notably inWestern Europe, government officials and policymakers have cooperated with sex workers and their representatives in an effort to address discrimination and improve access to health care and other social services. The report on"Sex Work, HIV/AIDS, and Human Rights in Central and Eastern Europe and Central Asia"was translated into Farsi in 2014 by UNODC Iran with the financial support of the Kingdom of Norway , under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04).This report provides an overview of these and other important issues faced by sex workers in the region as well as the political, economic, and social factors that influence policiesand attitudes toward sex workers. [Full Text - En]

 

کارجنسی،اچ آی وی/ایدز، و حقوق بشر دراروپای مرکزی وشرقی وآسیای مرکزی

در برخی کشورها، به ویژه در اروپای غربی، مقامات دولتی و سیاستگذاران با کارگران جنسی و نمایندگان آنها در تلاش برای کاهش تبعیض و بهبود دسترسی آنها به مراقبتهای درمانی و خدمات سلامت و دیگر خدمات اجتماعی، همکاری داشته اند. گزارش"کارجنسی،اچ آی وی/ایدز، و حقوق بشر دراروپای مرکزی وشرقی وآسیای مرکزی" توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی نروژ تحت زیر برنامه دوم، "كاهش تقاضای مواد مخدر و کنترل اچ آی وی"، از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران برای 2014- 2011 در سال 1393 به فارسی ترجمه شد. این گزارش نگاهی اجمالی به این مسائل و دیگر مسائل مهمی که کارگران جنسی در این مناطق با آنها مواجه هستند، می اندازد و به بررسی عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می پردازد که بر خط مشی ها و نگرش های معطوف به کارگران جنسی تأثیر می گذارند.

[Full Text - Fa]

 

A 'Step-by-step' Algorithm for the Procurement of Controlled Substances for Drug Substitution Treatment

The brochure entitled "A 'Step-by-step' Algorithm for the Procurement of Controlled Substances for Drug Substitution Treatment" was translated into Farsi in 2014 by UNODC Iran with the financial support of the Kingdom of Norway , under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04). The purpose of this brochure is to provide guidance to national governments which have decided to procure drugs for heroin dependence substitution treatment (e.g. methadone, buprenorphine). [Full Text - En]

 

الگوريتم ' گام به گام ' براي تهیه داروهای مجاز به منظور درمان جايگزين مواد مخدر

کتابچه "الگوريتم ' گام به گام ' براي تهیه داروهای مجاز به منظور درمان جايگزين مواد مخدر" توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی نروژ تحت زیر برنامه دوم، "كاهش تقاضاي مواد مخدر و کنترل اچ آی وی"، از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران برای 2014- 2011 در سال 1393 به فارسی ترجمه شد. هدف این کتابچه فراهم آوردن راهنمایی برای دولتهائی است که در نظر دارند داروهایی را برای درمان جایگزین وابستگی به هروئین (همچون متادون و بوپرنورفین) تهیه کنند.

[Full Text - Fa]

 

Drug Dependence Treatment: Role in the Prevention and Care on HIV and AIDS

The report on "Drug Dependence Treatment: Role in the Prevention and Care on HIV and AIDS" was translated into Farsi in 2014 by UNODC Iran with the financial support of the Kingdom of Norway , under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04).It examines the role of drug dependence treatment in theprevention and care of HIV. The aim is to provide evidence and examples of drug dependence treatment and prevention strategies that constitute good practice in this area. It should be noted that many of the strategies outlined in this report also apply to drug use or problematic, non-dependent drug use. [Full Text - En]

 

درمان وابستگی به مواد و نقش آن در پیشگیری و مراقبت ازاچ آی وی و ایدز

گزارش"درمان وابستگی به مواد و نقش آن در پیشگیری و مراقبت از اچ آی وی و ایدز" توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی نروژ تحت زیر برنامه دوم، "كاهش تقاضاي مواد مخدر و کنترل اچ آی وی" از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران برای 2014- 2011 در سال 1393 به فارسی ترجمه شد. این گزارش نقش درمان وابستگی به مواد را در پیشگیری و مراقبت از اچ آی وی بررسی می کند. هدف آن است که شواهد و نمونه هایی از درمان وابستگی به مواد و نیز راهبردهایی برای پیشگیری ارائه شود که نمونه های مطلوب در این عرصه را تشکیل می دهد. باید یاد آور شد که بسیاری از راهبردهایی که نکته های اصلی آنها در این گزارش بیان شده است برای مصرف مواد، یا مصرف مواد مسئله آفرین و غیر وابسته نیز کاربرد دارد.

[Full Text - Fa]

 

Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prison

The Guide on "Drug Dependence Treatment: Interventions for Drug Users in Prison" was translated into Farsi by UNODC Iran in 2014 with the financial support of the Kingdom of Norway , under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04). This Guide is aimed primarily at service providers and those responsible for services in prison. It will also be of interest to policy makers, commissioners and those with strategic responsibilities for prisoners, healthcare and drug dependency treatment. [Full Text - En]

 

درمان وابستگی به مواد: مداخلات درخصوص مصرف کنندگان مواد در زندان

کتابچه راهنمای"درمان وابستگی به مواد: مداخلات درخصوص مصرف کنندگان مواد در زندان" در سال 1393 و توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی نروژ تحت زیر برنامه دوم، "كاهش تقاضاي مواد مخدر و کنترل اچ آی وی"، از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران برای 2014- 2011 به فارسی ترجمه شد. این کتابچه راهنما در مرحله نخست برای استفاده کسانی تهیه شده است که تأمین کنندگان خدمات هستند و نیز آن دسته از کسانی که مسئولیت ارائه خدمات را در زندان دارند. همچنین مطالب آن می تواند موردعلاقه سیاستگذاران، مقامات و آن دسته از کسانی قرار گیرد که مسئولیت های راهبردی درخصوص ارائه خدمات بهداشتی و درمان وابستگی به مواد زندانیان را دارند.

[Full Text - Fa]

 

TREATNET Quality Standards for Drug Dependence Treatment and Care Services

According to UNODC estimates, the global number of illicit drug users is 300 million. Considering the social and health consequences, there is an urgent need to enhance the accessibility of quality drug dependence treatment worldwide. This includes the establishment of a wide variety of services which take into account the culturally sensitive needs of different target groups. Quality drug dependence treatment and care services play a key role in reducing the demand for illicit and licit drugs, HIV transmission amongst drug users, drug-related crime, incarceration and relapse. This text, which was published first in April 2012 in New York, has now been translated into Farsi under Sub-programme 2 of the UNODC Country Programme in Iran 2011 - 2014 "Drug Demand Reduction and HIV Control" (IRN/V04) and with the financial support of the Federal Republic of Germany. [Full Text - En]

 

استاندارد های كيفيت شبكه درمان برای درمان وابستگی به مواد مخدر و خدمات مراقبتی

براساس برآوردهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، 300میلیون نفر در جهان مصرف کننده مواد مخدر غیرقانونی هستند. با توجه به عواقب بهداشتی و اجتماعی، نیاز فوری به افزایش دسترسی جهانی به درمان وابستگی به مواد وجود دارد. این امر شامل پایه گذاری گستره بزرگی از خدمات است که نیازهای حساس فرهنگی گروه های هدف متفاوت را مد نظر دارد. کیفیت درمان وابسته به مواد و خدمات مراقبتی نقشی اساسی درکاهش تقاضای مواد قانونی و غیرقانونی، انتقال ویروس اچ.آی.وی در میان مصرف کنندگان مواد، جرائم مرتبط با مواد، حبس و لغزش دارد. این متن که برای نخستین بار در آوریل 2012 در نیویورک منتشر شده، تحت زیر برنامه دوم، "كاهش تقاضاي مواد مخدر و کنترلاچ آی وی" از برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران برای 2014- 2011 و حمایت مالی جمهوری فدرال آلمان به فارسی ترجمه شده است.

[Full Text - Fa]

 

Drug Dependence Treatment: Sustained Recovery Management

 

The manual entitled "Drug Dependence Treatment: Sustained Recovery Management" was translated into Farsi in 2014 by UNODC Iran with the financial support of the Kingdom of Norway , under "IRN/V04- Drug Demand Reduction and HIV Control". This manual is a product of Treatnet, the International Network of Drug Dependence Treatment and Rehabilitation Resource Centers, initiated by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). The goal of the network to improve the accessibility, affordability, and the quality of drug dependence treatment and rehabilitation. [Full Text - En]

درمان وابستگی به مواد مخدر: مدیریت بهبود پایدار

 

راهنمایی با موضوع "درمان وابستگی به مواد مخدر: مدیریت بهبود پایدار" توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی نروژ تحت زیر برنامه "کاهش تقاضای مواد مخدر و کنترل اچ آی وی" در سال 1393 به فارسی ترجمه شد. اين راهنما محصول فعاليت شبكۀ بين المللي درمان وابستگي به مواد مخدر و مراكز توانبخشي است كه توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ايجاد شده است. هدف اين شبكه افزايش دسترس پذيری، پايين آوردن هزينه و افزايش كيفيت درمان وابستگی به مواد مخدر و توانبخشی بيماران است

[Full Text - Fa]

The WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for "Countries to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users"

 

The WHO, UNODC, UNAIDS Technical Guide for "Countries to Set Targets for Universal Access to HIV Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users" provides technical guidance to countries on monitoring efforts to prevent and treat HIV infection among people who inject drugs (PWID) and for setting ambitious but achievable national targets for scaling up towards universal access. This document was translated into Farsi in 2014 by UNODC Iran with the financial support of the Kingdom of Norway , under "IRN/V04- Drug Demand Reduction and HIV Control". [Full Text - En]

راهنماي فني سازمان بهداشت جهاني، دفترمقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد و دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ايدز

 

راهنماي فني سازمان بهداشت جهاني، دفترمقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد و دفتر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ايدز، براي "كشورهاي جهان جهت تعیین هدف هاي خود براي تأمین دسترسي همگاني به پیشگیري، درمان و مراقبت از مصرف كنندگان تزريقي مواد مخدر" ، راهنمايي فني در اختیاركشورها قرار مي دهد تا به پايش اقدامات پیشگیري و درمان عفونت اچ آي وي میان افرادي بپردازندكه از مواد مخـدر تزريقي استفـاده مي كنند و به آنها كمك می كند اهداف كشوري بلند پروازانه، اما قابل دستیابی براي بهبود وضعیت خود در جهت تأمین دستیابي عموم نیازمندان به خدمات مورد بحث تعیین كنند. اين سند توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران و حمایت های مالی کشور پادشاهی نروژ تحت زیر برنامه «کاهش تقاضای مواد مخدر و کنترل اچ آی وی» در سال 1393 به فارسی ترجمه شد

[Full Text - Fa]

 

From Coercion to Cohesion: Treating drug dependence through health care, not punishment

The aim of this draft discussion paper is to promote a health-oriented approach to drug dependence. It outlines a model of referral from the criminal justice system to the treatment system that is more effective than compulsory treatment, which results in less restriction of liberty, is less stigmatizing and offers better prospects for the future of the individual and society. The paper is based on the deliberations of a group of international experts present at a scientific workshop held at Vienna in October 2009 on: "Voluntary-based or compulsory drug dependence treatment? From mandated treatment to therapeutic alliance". [Full Text - En]