Islamic Republic of Iran

 

زیربرنامه 4: معیشتهای  جایگزین و توسعه پایدار

زیربرنامه 4 ابتکارات عمل معیشتهای جایگزین و توسعه پایدار را از طریق اجرای تعدادی از اقدامات جامعه محور در مرزهای مشترک استانهای غربی افغانستان با ایران در مناطقی که کشت تریاک و تولید هروئین و مورفین چالش بزرگی هم برای افغانستان و هم برای منطقه و جامعه بین المللی شده است حمایت یابی مینماید. هدف اقدامات و برنامه ها تحت برنامه همکاری کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی در ایران که هم مرز افغانستان هستند میباشد.

در خلال این زیربرنامه با کنشگران دولتی و غیردولتی در سطوح مرکزی و استانی و همچنین رهبران محلی و اعضای جامعه محلی به منظور حمایت از فرایند ایجاد فرصتهای درآمدزایی از جمله غلات پایدار و جایگزینی مزارع، تجارت داخل و خارج از مزرعه، بنگاههای کوچک و متوسط و طرحهای مناطق تجاری مرزی همکاری میشود.

فعالیتهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همچنین در راستای تسهیل و تقویت همکاری بین المللی و منطقه ای از طریق اقدامات ظرفیت سازی و شراکت، تبادل تخصص، دانسته ها و برترین رویه ها و همچنین توزیع ابزار و راهکارهای فنی میباشند. بخش قابل ملاحظه ای از فعالیتها شامل برگزاری بازدیدهای میدانی و مطالعات ارزشیابی، ارائه آموزشهای فنی به جوامع محلی و گردهماییهای تخصصی با حضور مقامات کشوری، کارشناسان، دانشگاهیان، بخش خصوصی و سازمانهای جامعه مدنی و همچنین اهداکنندگان بین المللی به منظور تبادل و ارائه توصیه ها و یافتن روشهای پیشبرد پروژه های معیشتهای جایگزین در سطوح محلی از طریق تلاشهای جمع آوری کمکهای مالی میباشد.