Islamic Republic of Iran

 

زیربرنامه 3: پیشگیری، درمان و بازتوانی مصرف مواد مخدر و مراقبت از اچ-آی-وی

هدف از زیربرنامه 3، کاهش تقاضا برای مواد مخدر، کاهش عواقب بهداشتی و اجتماعی  سوءمصرف مواد  و حمایت از افراد، خانواده ها و جوامع محلی آسیب پذیر از اعتیاد به مواد مخدر و اچ.آی.وی میباشد. در این راستا این زیربرنامه از شراکت در 2 حوزه زیر را حمایت کرده و بهبود میبخشد: 1)  بهبود برنامه­های جامع و مبتنی بر شواهد پیشگیری، درمان، بازتوانی مصرف مواد و  بازگشت به جامعه با تأکید خاص بر گروههای  درمعرض خطر و 2) تقویت و گسترش برنامه ها و خدمات جامع، مبتنی بر شواهد و کیفی بهداشت عمومی در زمینه پیشگیری، درمان و مراقبت از اچ آی وی.

این زیربرنامه در راستای نیل به اهداف خود  رویکردی جامع، متوازن و چند بخشی اتخاذ خواهد کرد که شامل پیشگیری، درمان و بازتوانی مصرف مواد و حمایت و انسجام اجتماعی  است. زیر برنامه  به گسترش کمی و کیفی برنامه­های موجود کاهش تقاضای مواد و اچ­آی­وی با تأکید ویزه بر گروههای   در معرض خطر پشتیبانی ارزش افزا  خواهد نمود.

برنامه های ملی پیشگیری از مصرف مواد از طریق تطبیق و گسترش مقیاس اجرایی راهکارها، ابزار و بسته های آموزشی پیشگیری مبتنی بر شواهد علمی بهبود میابند. خدمات و برنامه های کیفی درمانی تدوین و مورد حمایت واقع میگردند و به زنان، کودکان و مصرف کنندگان محرکهای آمفتامینی و مصرف­کنندگان چندگانه مواد  توجه  ویژه اختصاص داده می­شود. کارشناسان و مجریان در زمینه های پیشگیری، درمان، بازتوانی و  بازگشت مجدد  به جامعه هم   در بخش  عمومی و هم  سازمانهای  مردم نهادآموزش تخصصی  نظام­مند به منظور افزایش سطح دانش و بهبود کارآمدی و کارایی خدمات دریافت می­نمایند.

فعالیتهای این زیربرنامه همچنین شامل ارزیابی کارایی برنامه ها و بسته های مبتنی بر نیاز برای گروه­های  هدف اولیه میباشند که این امر به بهبود رویه ها و ظرفیتهای ملی پایش و ارزیابی در حوزه کاهش تقاضای مواد کمک مینماید و پایه ای مهم برای برنامه ریزی و اجرای آتی میباشد.

در زمینه پیشگیری، درمان و مراقبت از اچ.آی.وی، زیربرنامه 3 از  تدوین و گسترش برنامه ها و خدمات کیفی بهداشت عمومی که در دسترس گروههای آسیب پذیر مربوطه از جمله افراد مصرف کننده تزریقی یا غیرتزریقی مواد و زندانیان حمایت می­نماید.

راهکارها و ابزارهای مبتنی بر شواهد مربوطه تدوین،  بومی­سازی و ارزیابی میگردند در حالی که دانسته ها و ظرفیتهای مجریان و کارشناسان ملی در مراکز بهداشتی  عمومی و خصوصی، مراکز پلیس، زندانها، مراکز گذری و سازمانهای  مردم­نهاد از طریق  برگزاری مراسم و کارگاههای آموزشی بهبود خواهد یافت.

در کلیه حوزه های فوق، زیربرنامه 3 شبکه سازی و همکاری بین المللی و منطقه ای را از طریق موارد زیر تقویت و تسهیل مینماید: گفتگو و شراکت میان کشورهای جنوب-جنوب و کشورهای شمال-جنوب، نشستها و بازدیدها برای تبادل تجربیات و دانسته ها و مشارکت فعال ایران در  جلسات و مجامع مربوطه بین المللی و منطقه ای. این زیربرنامه توجی خاص به فعالیتهای حمایت­یابی و  آگاه­سازی جامعه در زمینه کاهش تقاضای مواد و رفع انگ و تبعیض  مرتبط با اچ.آی.وی  خواهد داشت.

علاوه بر این، زیربرنامه مذکور هم افزایی لازم را با پروژه های جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد مخصوصا الف) استانداردهای بازتوانی و درمان بین المللی مواد و ب) راهکارهای آن دفتر برای سیاست گذاران تضمین مینماید.