Islamic Republic of Iran

 

زیربرنامه 2: جرم، فساد و عدالت کیفری

هدف از طراحی زیربرنامه فوق حمایت و ارتقای سه حوزه اصلی مشارکت در خصوص 1) بهبود ساختار و چارچوبهای ملی نهادی و تقنینی در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته  فراملی مطابق با کنوانسیون مبارزه با اینگونه جرایم و پروتکلهای الحاقی آن، 2) تقویت ظرفیتهای نهادی ضدفساد مطابق با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و 3) افزایش اقدامات و ظرفیتهای ملی پیشگیری از جرم و رویه ها و اقدامات عدالت کیفری طراحی گردیده است.

خدمات توانمند سازی تقنینی، آیین نامه ای و سازمانی در حوزه های مبارزه با پولشویی،  تأمین مالی تروریسم و  معاضدت قضایی تأمین میگردند.  این دفتر گسترش همکاری های خود را با همتایان ملی و شرکا اجرایی، علی الخصوص واحد اطلاعات مالی، به منظور نظارت و تحقیق بر پرونده های پول شویی، همکاری واحد اطلاعات مالی با سایر همتایانش در سطح بین المللی و کمک به کشور جهت تعامل و همکاری نزدیک تر با مجامع بین المللی مرتبط با مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم همچون کارگروه اقدام مالی و گروه اگمونت، ادامه خواهد داد. بعلاوه، این زیربرنامه هم افزایی با برنامه جهانی مبارزه با پول شویی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را اطمینان می دهد.

زیربرنامه 2 نیز از بهبود ظرفیتها و چارچوب ملی قانون گذاری و نهادی در مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی و بازیابی و بازگشت کارهای هنری مسروقه حمایت مینماید. در چارچوب این برنامه همکاری بین المللی و منطقه ای که با چالشهای مشابه مواجهند (به عنوان مثال افغانستان، عراق و ترکیه) با کشورهای مقصد مورد حمایت واقع میشوند.

سایر حوزه های همکاری شامل مبارزه با جرایم سایبری و توقیف کالاها و داراییهای قاچاق میباشند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در پی فرصتهای آغاز مشارکت  جدید با شرکای اجرایی ملی اجرایی مربوطه، به منظور جهت شناسایی ابزار و رویه های خود  مثبت در زمینه مبارزه با انواع جدید جرایم  جرم از جمله جرایم محیط زیستی و حیات وحش میباشد را جستجو می نماید.

بخش مهمی از فعالیتها تلاش برای حمایت از همکاری ها و  مشارکت منطقه ای و بین المللی در موضوعات مربوط به جرایم  سازمان یافته فراملی از طریق تسهیل مشارکت فعال در مجامع، رویدادها و چارچوبهای مربوطه و همچنین حمایت از شبکه گسترده  ارتباطات میان همتایان ایرانی و کارشناسان بین المللی است.بعلاوه، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به تعامل با همتایان خود در  خصوص اهمیت  تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم  سازمان یافته فراملی و الحاق به  پروتکلهای آن از طریق فعالیتهای ترویجی، کارگاههای تخصصی و نشستها ادامه  خواهد داد.

در حوزه مبارزه با فساد، زیربرنامه 2 به همتایان ملی و شرکای اجرایی در زمینه نهادینه سازی و اجرای راهبرد جامع و مستحکم ضدفساد مطابق با کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد حمایت های فنی ارئه می نماید. همچنین، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحدهمچنین به کلیه سایر موارد مهم آگاهی سازی و ترویج توجه مینماید.خواهد نمود.

فعالیتهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با هدف تقویت ظرفیتهای ملی  به منظور پیشگیری از فساد و ارتقای همکاری های بین المللی در  استرداد دارایی ها،  معاضدت قضایی و استرداد مجرمین از طریق حمایت فنی از مشارکت ایران در چرخه دوم  مکانیزم مرور کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و پیگیری آن  اجرا می گردند. بعلاوه، اقدامات و پیگیری های لازم برای  دستیابی به کمکهای فنی شناسایی شده در چرخه اول  مکانیزم مرور کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد  ارائه خواهند  گردید.مسائل مهم دیگری مانند ارتقای نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی در مبارزه با فساد و آگاه سازی و ترویج را با هماهنگی شرکای اجرایی مربوطه مورد توجه قرار خواهند داد.

برآیند 3 مقامات ملی مربوطه را به منظور بهبود اقدامات پیشگیری از  جرم و ارتقای نظام عدالت کیفری کارآمد، عادلانه و پاسخگو مطابق با کنوانسیونهای  مرتبط سازمان ملل متحد و همچنین هنجارها و استانداردهای جهان شمول مورد حمایت فنی و اصولی قرار میدهد. این  مهم  حوزه هایی از قبیل سیاستهای  پیشگیرانه،  دسترسی به  معاضدت حقوقی،  بهسازی زندانها، جایگزینهای حبس،  عدالت برای کودکان و حمایت از  شهود و قربانیان را پوشش میدهد. این برآیند  به  تصویب  اسناد حقوقی بین المللی  به منظور پیشگیری و مبارزه با تروریسم، به مجرد درخواست مقامات ملی و کمک به بهبود ظرفیتهای پیشگیری از تروریسم در چارچوب هنجارها و استانداردهای بین المللی کمک مینماید.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مقامات  ملی را در  تشخیص سیاستهای پیشگیری از  جرم و عدالت کیفری، مطابق با هنجارها و استانداردهای جهان شمول، اجرای فعالیتهای ترویجی و ظرفیت سازی و ارتقای همکاری های منطقه ای و بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری  حمایت مینماید.

در کلیه حوزه های فوق،  به اشتراک گذاشتن تخصص، دانش، هنجارها و استانداردها جهان شمول،  نمونه های موفق، ابزار فنی و  دستورالعملها از طریق برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و رویدادهای فنی برای مقامات ملی، کارشناسان، دانشگاهیان، بخش خصوصی و سازمانهای جامعه مدنی قسمت اصلی ظرفیت سازی می باشد.