Islamic Republic of Iran


شرايط استفاده

استفاده از اين وب سايت شامل موافقت با شرايط ذيل مي باشد:

الف) سازمان ملل متحد اين وب سايت ("سايت") را براي افرادي تأمين مي كند كه قصد استفاده از آن را دارند ("كاربران"). اطلاعاتي كه در اينجا ارائه مي شود فقط براي اطلاع رساني است. سازمان ملل اجازه مي دهد تا كاربران از سايت بازديد كنند و از اطلاعات، اسناد و منابع (مجموعاً "مطالب") براي اهداف شخصي و غيرتجاري استفاده كنند. طبق شرايطي كه در زير آمده است و طبق محدوديت هاي معيني كه ممكن است براي برخي مطالب موجود در سايت در نظر گرفته شده باشد، كاربران حق فروش، توزيع و يا استفاده از مطالب موجود در سايت را ندارند.

ب) سازمان ملل متحد ادارهَ اين سايت را بر عهده دارد. كليهَ مطالب اين سايت از سازمان ملل متحد طبق شرايط حاضر روي سايت گذاشته مي شود.

ج) يافته ها، تفاسير و نتايجي كه در مطالب اين سايت آمده است، يافته هاي كارمندان سازمان ملل و مشاوران دبيرخانهَ سازمان ملل متحد است كه در تهيهَ اين مطالب نقش داشته اند و الزاماً نظرات سازمان ملل متحد و كشورهاي عضو آن نمي باشد.

تكذيب نامه

مطالب اين سايت "به همين صورت" و بدون هيچ گونه تهعد، چه به صورت صريح و چه به صورت ضمني، از جمله تعهد به قابل عرضه بودن، قابل استفاده بودن براي اهداف به خصوص و عدم سوء استفاده فراهم شده اند. سازمان ملل متحد نسبت به كامل بودن يا صحت چنين مطالبي، هيچ گونه تضمين يا پيشنهاداتي را ارائه نمي دهد. سازمان ملل متحد به طور دوره اي مطالب سايت خود را بدون اطلاع به روز رساني مي كند و مطالبي را به آن مي افزايد. سازمان ملل متحد تحت هيچ شرايطي مسئول هر گونه فقدان، آسيب، دين يا هزينه اي كه ادعا مي شود ناشي از استفاده از اين سايت است از جمله هر گونه اشتباه، حذف، وقفه يا تأخير ناشي از آن نيست. مسئوليت هر گونه استفاده از اين سايت تنها به عهدهَ كاربر است. تحت هيچ شرايطي، از جمله اهمال، ، سازمان ملل متحد يا دفاتر وابسته به آن مسئول هر گونه آسيب اتفاقي مستقيم و غير مستقيم نيست، حتي اگر سازمان ملل متحد نسبت به وقوع چنين آسيب هائي آماده شده باشد.

كاربران مي دانند و توافق مي كنند كه سازمان ملل متحد مسئول اعمال كاربران نيست.

اين سايت ممكن است شامل پيشنهادات، عقايد و اعلاميه هائي از منابع اطلاعاتي مختلف باشد. سازمان ملل متحد صحت و درستي هر گونه پيشنهاد، عقيده، اعلاميه يا ساير اطلاعات از هر منبع اطلاعاتي را تصديق نمي كند.  اعتماد به هر يك از اين پيشنهادات، عقايد، اعلاميه ها يا ساير اطلاعات تنها به عهدهَ كاربر است. سازمان ملل متحد و دفاتر وابسته به آن و همچنين آژانس ها و كارمندان تأمين كننده هاي اطلاعات مربوط به آن، مسئول عدم صحت، اشتباه، حذف، وقفه و يا استفاده از مطالب قيد شده و به روز و كامل بودن آنها در اين سايت و همچنين عدم اجرا، انتقال ويروس كامپيوتري يا عدم برقراري ارتباط، بدون در نظر گرفتن علت، و يا هر گونه آسيب ناشي از آن نيستند.

يكي از شروط استفاده از اين سايت اين است كه كاربر توافق مي كند تا در صورت هر گونه عمل، شكايت، فقدان، آسيب ها و هزينه هائي (از جمله هزينهَ وكيل) كه ناشي از استفادهَ كاربر از اين سايت است از جمله هر گونه شكايتي كه در صورت اشتباه بودن آن، به عنوان نقض اين شرايط و ضوابط به شمار مي رود، خسارت مربوط به آن را پرداخت كند. چنانچه كاربر از هر يك از مطالب ارائه شده در اين سايت و يا هر يك از شرايط و ضوابط استفاده از آن راضي نباشد، تنها راه چاره براي كاربر عدم استفاده از اين سايت است.

اين سايت ممكن است شامل لينك هائي به وب سايت هاي ديگر باشد اما اين سايت ها تحت كنترل سازمان ملل متحد نيستند. سازمان ملل متحد مسئول مطالب و لينك هاي موجود در اين سايت ها نيست. سازمان ملل متحد لينك به اين سايت ها را به منظور اطلاع كاربران فراهم كرده است و شمول آنها به معناي حمايت سازمان ملل از اين سايت ها نيست.

چنانچه اين سايت شامل تابلو اعلانات، دسترسي به فهرست آدرس هاي الكترونيك و ساير امكانات ارتباطي و پيامي (به طور جمعي "محل تبادل نظر") باشد، كاربر فقط براي فرستادن و دريافت كردن پيام ها و مطالبي كه مناسب و مربوط به يك بحث خاص هستند مي تواند از محل تبادل نظر استفاده كند. كاربر، به عنوان مثال، و نه به عنوان محدوديت، هنگام استفاده از محل تبادل نظر نمي تواند هيچ يك از كارهاي زير را انجام دهد:

الف) سوء استفاده، تهديد، افترا يا به خطر انداختن حقوق ديگران (از جمله حقوق مربوط به امور شخصي و تبليغاتي)؛

ب) انتشار و توزيع هر گونه مطالب و اطلاعات نادرست و غيرقانوني؛

ج) فايل هائي كه حاوي نرم افزار يا ساير مطالبي است كه توسط قوانين مالكيت معنوي (يا حقوق مربوط به امور شخصي و تبليغاتي) حفاظت مي شوند مگر اين كه كاربر مالك اين حقوق باشد يا رضايت كليهَ حقوق را كه طبق قانون مورد نياز است دريافت كرده باشد؛

د) پيوست كردن فايل هائي كه حاوي فايل هاي ويروسي و مخدوش و يا برنامه هاي نرم افزاري مشابهي هستند كه ممكن است به كامپيوتر شخص ديگر صدمه بزند؛

ه) حذف هر گونه انتصاب به نويسنده، اعلاميه هاي حقوقي يا انتصاب ها و برچسب هاي مالكيت  در هر فايلي كه بارگذاري مي شود؛

و) تحريف اصل يا منبع نرم افزار يا ساير مطالبي كه در فايل بارگذاري شده وجود دارد؛

ز) نمي توان تبليغ يا پيشنهاد فروش هر گونه كالا و خدمات، يا انجام تحقيقات، مسابقات يا نامه هاي زنجيره اي و انتقال هر گونه فايلي كه توسط يك كاربر از محل تبادل نظري كه كاربر اين سايت مي شناسد را به صورت قانوني از اين طريق توزيع كرد.

كاربر بايد بداند كه كليهَ محل هاي تبادل نظر و گروه هاي گفتگو عمومي هستند. علاوه بر اين، كاربر بايد بداند كه سازمان ملل از گفتگو ها، پست هاي مختلف، كنفرانس ها، نامه هاي الكترونيك و ساير ابزار مكاتبه توسط ساير كاربران حمايت نمي كند و چنين مكاتباتي را بررسي و تأييد نمي كند. سازمان ملل، به هر دليلي، بدون اين كه اعلام كند، حق برداشتن هر گونه مطلبي را كه توسط كاربران در محل تبادل نظر گذاشته شده است دارد كه شامل نامهَ الكترونيك و مطالب روي تابلو اعلانات مي گردد.

حفظ مصونيت

هيچ يك از نكته هائي كه در اينجا قيد شد، نبايد به عنوان محدوديت يا سند ابطال امتيازات و مصونيت هاي سازمان ملل متحد در نظر گرفته شود.

كليات

سازمان ملل متحد حق خود مي داند تا به صلاحديد خود نسبت به تغيير، محدود ساختن و عدم ادامهَ اين سايت يا هر يك از مطالب آن اقدام نمايد. سازمان ملل متحد تعهدي نسبت به برآورده كردن نيازهاي كاربران ندارد.

سازمان ملل متحد حق دارد تا به صلاحديد خود نسبت به عدم دسترسي كاربران به اين سايت بدون اطلاع اقدام نمايد.

ابطال شرايط و ضوابطي كه در بالا ذكر شد مگر با اجازهَ كتبي و امضاء شده نمايندهَ مسئول دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران انجام پذير نيست.