Islamic Republic of Iran


تاریخچه و دستاوردها

1999-2004 : تأسیس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل درجمهوری اسلامی ایران وبرنامه " نوروز"

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در ژوئيه 1999 در پی امضای یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تأسیس شد. هدف برنامه ( برنامه یکپارچهَ کاهش مواد مخدر)نوروز (2004-1999) مساعدت فنی به کشور ایران در زمینه کاهش عرضه، کاهش تقاضای مواد و حاکمیت قانون بود.

2005-2010 :چارچوب برنامۀ راهبردی

بـرنـامه مساعدت فنی دفتر مبـارزه با مواد مخدر و جـرم سازمـان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایـران در زمينهَ مواد مخدر و جرم شامل سه بخش بود: (1) کاهش عرضه مواد - كمك به دولت در زمینه کاهش قاچاق به داخل، خارج و یا از طریق ایران؛ (2) کاهش تقاضای مواد - همکاری و توسعه اقدامات پیشگیرانه، درمان و بازتوانی در زمینه سوء مصرف و اچ آي وي/ایدز (3) حاکمیت قانون -ارتقاي حاکمیت قانون از طریق تقویت اقدامات پیشگیرانه از جرم و ایجاد معاضدت قضایی .

كاهش عرضهَ مواد مخدر

طي سال هاي گذشته، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد كيت هاي كنترل پيش سازهاي مواد مخدر، سگهاي مواد ياب و خودروهاي مخصوص حمل سگ هاي موادياب را براي كارشناسان ايراني فراهم كردند. جلسات آموزشي تخصصي نيز براي كارشناسان فراهم شد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد جهت كمك به دولت در بهبود كنترل در فرودگاه، دستگاه هاي اسكن بدن را خريداري نمود و در بسياري از فرودگاه ها نصب نمود و جهت تقويت ظرفيت هاي بازرسي مبتني بر اطلاعات، حمايت فني و دبيرخانه اي خود به واحد برنامه ريزي مشترك كه در تهران در چارچوب ابتكار سه جانبه تأسيس شد را آغاز كرد. [بيشتر بدانيم]

كاهش تقاضاي مواد مخدر

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با تسهيل سفرهاي مطالعاتي به چندين كشور امكان آشنائئ كارشناسان ارشد ايراني با سياست هاي مناسب و عملكردهای مطلوب در زمينهَ كنترل مواد را فراهم مي كند. عملكرد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در زمينهَ كاهش تقاضاي مواد، درمان و كنترل اچ آي وي از طريق ظرفيت سازي و پشتيباني، برنامه هاي كشوري بيشتري در پي داشته است. همكاري جنوب-جنوب از طريق تسهيل تجارب در باره معتادان تزريقي در محيط هايي چون جامعه و زندان افزايش يافته است. [بيشتر بدانيم]

حاکمیت قانون

بخش عدالت کیفری وپیشگیری از جرم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تعدادی کارگاه، سمینار و سفر های تحقیقاتی و آموزشی را در زمینۀ جرائم سازمان یافته، پولشویی و معاضدت قضایی ترتیب داده است. بعلاوه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، امکان حضور در کنفرانس ها و نشست های بین المللی با هدف مشخص نمودن عرصه های جدید مورد نظر که مستقیماً با جرائم سازمان یافتۀ فرا ملی، پولشویی و معاضدت قضایی در ارتباط می باشد، را تسهیل می نماید. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به قوّۀ قضاییه و دیگر همتایان داخلی در روند تأسیس واحد اطلاعات مالی مساعدت فنی نموده و امکان مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را فراهم کرده است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران همواره در جهت اجرای کنوانسیون های سازمان ملل طبق تعهداتش عمل می کند. [بيشتر بدانيم]