Islamic Republic of Iran


برنامهَ كشوري دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (2014-2011)

زير برنامهَ 2 بر كاهش تقاضاي مواد مخدر و كنترل اچ آي وي تأكيد دارد.

 

ارتقاء سلامت جامعه با رویکرد پیشگیرانه در مورد حفاظت از افراد، خانواده ها و جامعه از مواد مخدروHIV موضوع زیر برنامۀ 2 خواهد بود. برنامه کشوری ِ کاهش تقاضای مواد، کنترل HIV و کاهش آسیب از طریق اقدامات علمی خاص در زمینۀ پیش گیری از مواد مخدر، درمان و باز توانی و حمایت یابی، پیشگیری، درمان و مراقبت از HIV/AIDS تقویت خواهند شد.در تمامی این زمینه ها، راهکارها عموماً گروهای آسیب پذیررا از طریق فعالیتهای مشارکتی با همکاران داخلی و بین المللی مورد هدف قرار می دهد. همچنین مؤلفۀ ویژه ای برای تقویت ظرفیت سازمان های غیر دولتی(NGO) در زمینۀ کاهش تقاضای مواد و پیشگیری و مراقبت از اچ آی وی/ایدز طراحی شده است. همکاری جنوب-جنوب با نمایاندن عملکرد مناسب مقامات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای با درآمد متوسط، و نیز کشورهای در حـال توسعه در زمینۀ درمان های جایگزین تریاک و پیشگیری و کنترل اچ آی وی در محیط زندان تسهیل می شود.