Islamic Republic of Iran


هيئت بين المللي كنترل مواد مخدر: بايد از فروش مواد مخدر به كودكان از طريق رسانه هاي اجتماعي جلوگيري كرد.

گزارش سالانه هيئت بين المللي كنترل مواد مخدر بر رابطه سوء مصرف مواد مخدر و محروميت اجتماعي تأكيد دارد و نسبت به داروخانه هاي اينترنتي غير قانوني كه هدفشان مخاطبين جوان از طريق رسانه هاي اجتماعي هستند هشدار مي دهد و بر روند منطقه اي تأكيد مي كند.

سفارش مواد مخدر از طريق اينترنت: داروخانه هاي اينترنتي غير قانوني از طريق رسانه هاي اجتماعي مخاطبين جوان را هدف قرار مي دهند.

وين، 9 اسفند 1390 (28 فوريه 2012) (مركز اطلاع رساني سازمان ملل متحد) - هيئت بين المللي كنترل مواد مخدر در گزارش سالانه 2011 خود كه امروز در وين ارئه شد، به داروخانه هاي اينترنتي غير قانوني اشاره مي كند كه مواد مخدر غير قانوني و داروهاي تجويزي را از طريق اينترنت به فروش مي رسانند و هدفشان مخاطبين جوان است. حميد قدس، رئيس اين هيئت، اشاره مي كند كه: "داروخانه هاي اينترنتي غير قانوني از رسانه هاي اجتماعي براي انتخاب مشتريان خود براي سايت هاي خود استفاده مي كنند كه مي تواند گروه زيادي از مخاطبين، به خصوص جوانان، را در معرض محصولات خطرناك قرار دهد، با توجه به اين كه سازمان بهداشت جهاني اخيراً پي برده است كه بيش از نيمي از داروهاي داروخانه هاي اينترنتي غير قانوني تقلبي هستند." ابعاد اصلي فعاليت هاي داروخانه هاي اينترنتي غير قانوني شامل قاچاق محصولاتشان به مصرف كنندگان، يافتن فضاي ميزبان براي سايت هايشان و متقاعد نمودن مصرف كنندگان در قانوني بودن فعاليت هايشان است. هيئت بين المللي كنترل مواد مخدر از دولت ها مي خواهد تا نسبت به بستن داروخانه هاي اينترنتي غير قانوني اقدام كنند و به كشف موادي بپردازند كه به صورت غير قانوني سفارش شده اند و از طريق پست قاچاق مي شوند.

جوانان حق دارند تا از سوء مصرف وابستگي به مواد مخدر محافظت شوند - هيئت بين المللي كنترل مواد مخدر دولت ها را به تلاش هاي بيشتر در شكست چرخه خطرناك محروميت اجتماعي و مشكلات مواد مخدر فرا مي خواند.

طبق گزارش اين هيئت، كمك به جوامع در حاشيه رانده شده اي كه با مشكلات مواد مخدر دست و پنجه نرم مي كنند بايد در اولويت باشد. در جوامع سراسر دنيا، سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر عملاً رايج شده است و به شكل بخشي از يك چرخه خطرناك در آمده است كه مجموع گسترده اي از مشكلات اجتماعي از جمله خشونت، جرم سازمان يافته، فساد، بي كاري، بهداشت ناكافي، آموزش كم - و تأثير آن به خصوص بر جوانان - را شامل مي شود. حميد قدس، رئيس هيئت بين المللي كنترل مواد مخدر مي گويد: "جواناني كه در اين جوامع زندگي مي كنند بايد فرصت هاي مشابه جوانان در جوامع گسترده تر و حق محافظت از سوء مصرف مواد مخدر و وابستگي به مواد مخدر را داشته باشند." جوامع صدمه ديده اي كه كوچكترين احساسي از يكپارچگي اجتماعي ندارند، به نظر مي رسد بيشتر دچار مشكلات عديده، از جمله سوء مصرف مواد مي شوند. اين مشكلات مي توانند به اختلالات اجتماعي و خشونت كه در شهرهاي مختلف ديده مي شود دامن زند و به جوامع گسترده تر نيز سرايت كند. چنين جوامعي نه تنها ساكنين خود را در معرض خطر قرار مي دهند، بلكه مي توانند پايداري و دوام جوامع ديگر را نيز تهديد كنند. قدس هشدار مي دهد كه: "مسئله حياتي اين است كه به نيازهاي جوامعي كه از هم گسستگي اجتماعي را تجربه مي كنند بايد عاجلاً رسيدگي شود، پيش از آن كه به مرحله نهائي خود برسد، كه ديگر اقدام مؤثر غير ممكن مي گردد."

نكات منطقه اي

آمريكاي مركزي و كارائيب همچنان به عنوان مناطق ترانزيت براي قاچاق مواد مخدر از آمريكاي جنوبي به آمريكاي شمالي به شمار مي روند. حدود 90 درصد از كوكائين ايالات متحده از طريق مكزيك قاچاق مي شود. برخي از كارتل هاي مكزيكي مواد مخدر، تحت فشار مقامات انتظامي مكزيك، عمليات خود را به آمريكاي مركزي منتقل كرده اند و باعث ميزان فزاينده اي از خشونت شده اند. در سال 2010، هندوراس، كاستا ريكا و نيكاراگوئه براي اولين بار به عنوان كشورهاي ترانزيت قاچاق مواد مخدر عمدتاً به مقصد ايالات متحده شناخته شدند. قاچاق مواد مخدر تبديل به منشأ مهمي از قتل هاي عمد در آمريكاي مركزي شده است و تنها عامل اصلي افزايش ميزان خشونت در سطح زير منطقه است.

آمريكاي شمالي همچنان به عنوان بزرگترين بازار مواد غير قانوني در 2010 باقي مانده است و هر سه كشور در منطقه همچنان ميزان بالائي از توليد و تجارت غير قانوني و مصرف مواد مخدر را دارا هستند. كانابيس همچنان ماده توليد شده در منطقه است و مقدار بالائي از آن در سه كشور توليد مي شود.

كشت غير قانوني گياه كانابيس در اروپاي غربي و مركزي به طور فزاينده اي افزايش يافته است. گياه كانابيس به طور چشمگيري در مقياس صنعتي و در محيط هاي بسته توسط گروه هاي جرائم سازمان يافته كشت مي شود. اروپا به عنوان دومين بازار بزرگ كوكائين در جهان باقي مانده است. در مسيرهاي قاچاق كوكائين به اروپا تنوع وجود داشته است و قاچاق از مسير آفريقاي شمالي افزايش يافته است. مقدار كوكائين كشف شده توسط مسئولين گمرك در اروپاي شرقي در سال 2010 افزايش شديدي داشته است. اين هيئت همچنان نگران تنوع موادي است كه در اروپا مصرف مي شود و در حال افزايش است. نتايج مطالعه اي كه در سال 2011 از افراد جوان بين سنين 24-15 به عمل آمد، نشان داد كه پنج درصد از پاسخ دهندگان مواد را مصرف كرده بودند كه تحت كنترل نبوده است. در سال 2010، ركوردي از مواد جديد شناسائي شد كه بسياري از آنها تحت كنترل بين المللي نيستند. اروپا بزرگترين بخش بازار مواد افيوني جهان به شمار مي رود و سوء مصرف هروئين بزرگترين مشكل مواد مخدر در اروپا از لحاظ ميزان بيماري و مرگ و مير است.

آسياي غربي همچنان به عنوان مركز اصلي كشت غير قانوني ترياك و افزايش چشمگير توليد ترياك در سال 2011 باقي مانده است. تركيبي از گسترش كشت ترياك در استان هاي افغانستان، افزايش قابل توجه در قيمت سر مزرعه ترياك و كاهش برنامه ريزي شده در نيروي كمك امنيتي بين المللي مي تواند به افزايش هر چه بيشتر توليد پس از سال 2011 منجر شود. اين مسئله نگراني هيئت بين المللي كنترل مواد خدر را به همراه دارد، به خصوص در منطقه اي كه در حال حاضر از بالاترين ميزان سوء مصرف مواد افيوني رنج مي برد.

قاچاق كوكائين از آمريكاي جنوبي از مسير آمريكاي جنوبي به اروپا به عنوان يك تهديد اصلي در سال هاي اخير درآمده است. قاچاقچيان همچنان ازآفريقاي غربي براي قاچاق كوكائين به منطقه با بار كشتي و هواپيماهاي تجاري استفاده مي كنند.هروئين از طريق آفريقاي شرقي وارد اين قاره مي شود و مستقيماً و يا از طريق آفريقاي غربي به اروپا و سار مناطق قاچاق مي شوند. در سال 2011، گزارش كشفيات هروئين تحت تأثير كشفيات در كنيا و تانزانيا بود. اين هيئت به خصوص نگران اين است كه  جريان در حال افزايش هروئين به سوي آفريقا منجر به سوء مصرف مواد در كل اين منطقه، و به خصوص در آفريقاي شرقي و آفريقاي جنوبي شود.