Islamic Republic of Iran

 

 بزرگداشت روز جهانی مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق توسط جمهوری اسلامی ایران
با شرکت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

     

 

تهران 5 تیر 1401، بزرگداشت روز جهانی مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق توسط جمهوری اسلامی ایران

با شرکت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران برگزار گردید. مقامات عالی رتبه کشوری شامل ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر رییسی، وزارت خانه های کشور، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش و همچنین مقامات و متخصصین امر در حوزه های ورزش، مطبوعات، سازمان های مردم نهاد، سفرا و اعضای جامعه بین المللی در تهران و نمایندگان سازمان های ملل متحد در این اجلاس شرکت نمودند.

دبیر کل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای مومنی در سخنرانی خویش به دستاوردهای کشور در امر کنترل مواد مخدر و کشف مواد مخدر اشاره نمودند و از رهنمودهای ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رییسی در پیشبرد این امر تشکر نمودند. جناب آقای مومنی همچنین به نقش خیرین و سازمان های مرد نهاد در رابطه با ظرفیت سازی و ایجاد شغل برای سوء مصرف کنندگان مواد اشاره نمود. دبیر کل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر جوامع بین المللی را در رابطه با به ثمر رساندن برنامه های جدی در رابطه با مواد مخدر مورد خطاب قرار داده و به مساله تولید مواد افیونی در افغانستان و این که چگونه میتوان اقتصاد قانونی را به صورت پایدار جایگزین اقتصاد غیر قانونی نمود اشاره فرمودند.

نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای الکساندر فدولوف متن سخنان دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به مناسبت روز 5 تیر قرائت نمودند. جناب آقای فدولوف همچنین به همکاری های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کنترل مرزی و قاچاق، پیشگیری، درمان مواد مخدر و درمان اچ آی وی، و کشت جایگزین و توسعه پایدار اشاره نمودند. ایشان همچنین به اهمیتی که دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای مشارکت با جمهوری اسلامی ایران قائل است تاکید کرده و به چندین فقره از همکاری های موفقیت آمیز ذیل برنامه مشارکت کشوری 2015 تا 2022 اشاره نمودند.

وزیر محترم کشور جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای وحیدی به نیازهای حال کشور در رابطه با کنترل مواد مخدر و انتظارات جمهوری اسلامی ایران از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در رابطه با کمک ها و همکاری های بیشتر ذیل مسئولیت های مشترک جهانی اشاره نمودند. وزیر محترم کشور همچنین فرمودند که حضور چندین ساله نیروهای خارجی در افغانستان نتوانسته است که وابستگی اقتصاد مواد مخدر و درآمد های ناشی از آن را کاهش دهد. وزیر کشور همچنین فرمودند نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق به مبارزه بر علیه باند های قاچاق مواد مخدر و دستگیری عوامل کلیدی این گروه ها ادامه خواهند داد. ایشان همچنین با اشاره به شرکت های دانش بنیان فرمودند که این شرکت ها در حال تهیه داروهای درمان جدید در امر سوء مصرف مواد مخدر هستند.

ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر رییسی در سخنرانی خویش به انجام راهکارهایی که کلیه دولت ها می بایست در رابطه با معضل مواد مخدر انجام دهند اشاره فرمودند. ایشان فرمودند نیروهای انتظامی همه کشورها باید بایکدیگر از طریق تبادل اطلاعات ویژه بر علیه شبکه های مواد مخدر در ارتباط باشند و اجازه ندهند این گروه های جنایت کار دست بالا را در مبارزه مواد مخدر در اختیار بگیرند. ریاست محترم جمهور همچنین با خطاب نمودن سازمان ملل متحد فرمودند که چالش های مواد مخدر به عنوان یکی از بالاترین چالش ها در امر مواد مخدر می بایست در راس  فعالیت های این سازمان ها در ایران قرار بگیرد. یکی دیگر از مسایلی که به آنها اشاره گردید افزایش حمایت های مالی بدون در نظر گرفتن تحریم های حاضر بر علیه جمهوری اسلامی ایران باید باشد. ایشان همچنین فرمودند که کمک هایی که در دهه های گذشته در رابطه با مواد مخدر به جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است مطابق با حجم بالای  مخارجی که جهت کنترل مواد مخدر توسط ایران صورت گرفته است نبوده است. جناب آقای رییس جمهور از سازمان ملل متحد درخواست نمودند که پیغام ایشان را به دبیر کل سازمان ملل متحد منتقل نمایند. ایشان همچنین از جوامع بین المللی خواستند که پیام ایشان را به دول خود منتقل نمایند. جناب آقای رییس جمهور همچنین تاکید فرمودند که کلیه وزارت خانه ها و موسسات کشور می بایست که تلاشها و توانمندی های خود را در امر مبارزه با قاچاق و چالش های مربوطه افزایش دهند.