Islamic Republic of Iran


تقويت ظرفیت های جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با پولشوئی و حمایت های مالی از ترویسم

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیائی اش، از قاچاق مواد مخدر به خصوص از تریاک تولید شده در افغانستان که به مقصد كشورهاي اروپائي و سایر کشورهاي جهان ارسال می شود، به میزان قابل توجهی تأثير مي پذيرد. قاچاق مواد مخدر، یکی از فعالیت های عمده گروههاي سازمان یافته جنائي محسوب مي گردد که سود هنگفتی به همراه دارد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به منظور پیشگیری از ورود و توزيع درآمدهاي حاصله از جرائم سازمان يافته در بازار مالی قانونی جمهوری اسلامی ایران، به اين كشورجهت تقویت ظرفیتهایش در مبارزه با پولشوئی و مقابله با تأمين مالی ترویسم کمک می كند.

پولشوئی، روشی است که تبهکاران براي مخفي ساختن منبع غیرقانونی ثروت و محافظت از دارائي هاي خود و در نتيجه اجتناب از برانگيختن شك و ظن نهادهاي اجراي قانون و جلوگيري از برجاگذاشتن هرگونه ردی كه موجب تشکیل پرونده عليه آنان گردد، بكار مي گيرند.  بعلاوه تروریستها و سازمانهای تروریستی هم به منظور حفظ بقاء خود و انجام فعالیتهای تروریستی، به تکنیکهای پولشوئی توسل مي جويند.

در مجموع، پولشوئی، فساد و جرائم سازمان یافته را تغذیه مي نمايد كه اين امر آشفتگي بازارهاي مالي را موجب شده  و بطور كلي اثرات منفي  بررفاه و بهزيستي جامعه مي گذارد.

جمهوری اسلامی ایران در سال 2008 قانون مبارزه با پولشوئی را تصویب كرد. آئین نامه های مربوطه در سال 2009 به تصویب رسيد كه اجرائی شدن قانون مبارزه با پولشوئی و هم چنين تأسیس شورای عالی مبارزه با پولشوئی، دبیرخانه اجرائي  و واحد اطلاعات مالی را موجب گرديد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از سال 2007 به ارائه کمکهای فني خود به مسئولین ایرانی در قالب برنامه ریزی و برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مبارزه با پولشوئی و مقابله با تأمين مالي تروریسم پرداخته است. هدف از برنامه ریزی و برگزاری چنین فعالیتهائی، آشنا کردن مسئولین و کارشناسان کشوری با نمونه های موفق به منظور تطبیق و هم راستا نمودن قوانین مبارزه با پولشوئی و حمایت های مالی از تروریسم با استانداردهای بین المللی و سازمان ملل متحد است.

در همین راستا در تاریخ 28 و 29 نوامبر 2011، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی جمهوری اسلامی ایران، سمیناري را تحت عنوان " اقدامات پیشگیرانه و اداری مبارزه با پولشوئی و حمایت های مالی از تروریسم، برای موسسات مالی، مشاغل و نهادهای گزارش دهنده" برگزار كرد. در جلسه افتتاحیه، آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی جمهوری اسلامی ایران، از کمکهای فنی ارائه شده توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در طی چند سال گذشته، قدردانی کرد. وي اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران به دلیل اين کمکها ، موفق شده است در مسیر توسعه ساختار مبارزه با پولشوئی، گام هاي موثري را بردارد. در جلسه افتتاحيه نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نیز بر ضرورت تصویب کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد، پروتکل های مربوطه و کنوانسیون بین المللی مبارزه با حمایت های مالی از تروریسم، تأکید کرد.

در طول این سمینار، بیش از 138 نفر از متخصصین کشوری از سازمانهای مختلف از دانش و تخصص کارشناسان بین المللی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بهره بردند. این رويداد، با برگزاري سمینارها و کارگاههای ديگري در سال 2012 پيگيري خواهد شد. علاوه بر اين دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را در انجام خود-ارزیابی مربوط به مبارزه با پولشوئی و حمایت های مالی از تروریسم، که در تاریخ 16 الی 18 ژانویه 2012 برگزار می گردد، کمک خواهد نمود.