Islamic Republic of Iran

 

بازدید گروه دوبلین کوچک از نمایشگاه دائمی پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران

 

 

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در روز 26 دی 1397 بازدیدی از نمایشگاه دائمی پلیس مبارزه با مواد مخدر برای مراجع تماس و دیپلمات‌های ارشد گروه دوبلین کوچک ترتیب دادند تا نمونه ای از اقدامات مقابله با مواد مخدر انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران را نشان دهند.

این بازدید با هدف آشنا کردن جامعه دیپلماتیک در ایران با اقدامات مقابله با مواد مخدر دولت ایران از طریق مدیریت مرزها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارائه اطلاعات در مورد مواد مخدر غیرقانونی موجود در منطقه برگزار شد.

رئیس پلیس مبـارزه با مـواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، سـردار زاهـدیان، ضمن خوشامدگویی به دیپلمات‌ها، ابراز امیدواری کرد که این بازدید آگاهی و دانش دیپلمات‌ها را در مورد نقش ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر افزایش دهد. وی اظهار داشت که "مشکلات مربوط به مواد مخدر، مشکلات تنها یک کشور نیست، بلکه مشکلات جهانی است که باید برای همه اعضای جامعه جهانی نگران کننده باشد. ما امیدواریم با هم بتوانیم با مواد مخدر مبارزه کنیم و این هدف قابل دستیابی نخواهد بود مگر اینکه ما با هم متحد باشیم."

ایران کماکان یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل مواد مخدر از افغانستان به کشورهای اروپایی است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همکاری استواری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف از جمله ایجاد ظرفیت برای نیروی انتظامی ایران ایجاد کرده است و به این کشور در زمینه مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و پیش‌سازها همکاری های فنی ارائه داده است.

در طول بازدیـد از این نمـایشگاه، رئیس اداره پژوهش پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر، دکتـر فیض بخش، شـرکت کنندگان را هدایت نمود و اطلاعـاتی را در زمینه انـواع مختلف مواد مخدر، روش‌های قـاچـاق، روش های جاسازی، اکتشافات مواد مخدر، کنترل الکترونیکی و موانع فیزیکی مورد استفاده در مرزهای شرقی کشور ارائه نمود.

نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، آقای الکساندر فدولوف، ضمن قدردانی از تلاش های نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و نیروی انتظامی در مبارزه با شبکه های جرایم سازمان یافته و سرشاخه های مهم قاچاق، آمادگی سازمان ملل متحد برای گسترش کمک های فنی و همکاری با دولت ایران را ابراز نمود، و از هیات های دیپلماتیک برای کمک مستمر تشکر کرد.

این رویداد به عنوان قسمتی از فعالیت های پیش بینی شده در چارچوب زیربرنامه 1 "قاچاق غير‌قانونی و مديريت مرزی" از برنامه کشوری (2019-2015) دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای جمهوری اسلامی ایران بود.

***
به منظور دریافت اطلاعات بیشتر:
 آقای حسین عسگریان،
کارشناس ارشد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
تلفن: 88878377  - (009821)
ایمیل: Hossein.asgarian@un.org