Islamic Republic of Iran

بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد

پیرامون فساد در قالب کویدـ19

15 اکتبر 2020

 

فساد جنایت، غیراخلاقی و نهایت خیانت به اعتماد عمومی است.

در حالیکه جهان در حال دست و پنچه نرم کردن با همه گیری کویدـ19 است، این موضوع در زمان بحران، خسارات بیشتری را وارد می نماید.

پاسخ به این ویروس منجر به ایجاد فرصت های جدیدی را برای استفاده از نقاط ضعف و شفافیت های ناکافی، وهمچنین انحراف منابع مالی از مردم در اوج زمان نیاز آنها است.

دولت ها ممکن است عجولانه و بدون رسیدگی به عرضه کننده ها یا تعیین نرخ های منصفانه وارد عمل شوند.

بازرگانان بی پروا محصولات معیوبی همچون – دستگاه های تنفسی های معیوب، تست های تولید شده ضعیف یا داروهای تقلبی را می فروشند.

و تبانی در میان کسانی که زنجیره های تأمین را کنترل می کنند، منجر به ایجاد هزینه های بدون حساب و کتاب کالاهای ضروری، انحراف در بازار و انکار درمان های نجات دهنده زندگی بسیاری از مردم شده است.

ما باید با هم کار کنیم تا جلوی چنین دزدی و بهره برداری را بگیریم، با جلوگیری از جریان های مالی غیرمجاز و پناهگاه ​​های مالیاتی، مقابله با منافع شخصی که از پنهان کاری و فساد سود می برد و حداکثر هوشیاری را در مورد چگونگی مصرف منابع در سطح ملی داشته باشیم.

با هم، ما باید سیستم های قوی تری را برای پاسخگویی، شفافیت و یکپارچگی بدون تأخیر ایجاد کنیم.

ما باید رهبران را مورد بازخواست قرار دهیم.

کسبه باید مسئولیت پذیر عمل کنند.

یک فضای مدنی پر جنب و جوش و دسترسی آزاد به اطلاعات ضروری است.

و ما باید از حقوق و شناسایی افرادی که این شهامت را دارند تا اعمال فساد و فاسد را افشا می نمایند، دفاع کنیم.

پیشرفت های فنی می توانند به افزایش شفافیت و نظارت بهتر بر تهیه لوازم پزشکی کمک کنند.

نهادهای مبارزه با فساد اداری به حمایت و توانمند سازی بیشتری نیاز دارند.

همچنین سازمان ملل متحد شفافیت و تعهد را در دوران کویدـ19 و پس از آن در اولویت نگه خواهد داشت.

از نظر بسیاری از مردم در همه مناطق، فساد اداری طولانی مدت باعث بی اعتمادی و عصبانیت علیه رهبران و دولت های آنها شده است.

اما، فساد در دوران کوید-19 این پتانسیل را دارد تا حکمرانی مطلوب را در کل دنیا تضعیف نموده و حتی ما را از دستیابی به مسیر اهداف توسعه پایدار دور نگه دارد.

من از همه دولت ها و همه رهبران می خواهم که شفاف و پاسخگو باشند، و از ابزار

ارائه شده در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل استفاده کنند.

همانطور که این بیماری قدیمی شکل جدیدی به خود می گیرد، بیایید تا در فرازهای جدیدی با آن مقابله کنیم.